Maminka.czKyberšikana

Polovina dětí zažívá šikanu na sítích! Týká se to i vašeho dítěte?

Gabriela Kolinová 21.  8.  2020
Kyberšikana sice nezanechává modřiny, ale je daleko záludnější. "Na internetu je svědkem šikany i několik desítek tisíc lidí, také útočníků může být o dost více," varuje pedagog a expert na virtuální komunikaci Kamil Kopecký, který stojí za projektem E-bezpeci.cz. Velkým problémem podle něj je, že útočník často nevidí, jak moc oběti ublížil. S některou formou agrese na síti se setkala až polovina dětí. Podle odborníků ale musíme rozlišovat mezi kyberšikanou a jednorázovou agresí, pro kterou se vžil termín kyberobtěžování.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Jakou má kyberšikana nejčastěji formu? Je to třeba zveřejnění směšné fotky, videa...?

Forem je celá řada, nejčastější formu představují různé druhy opakovaných verbálních útoků, jako je ponižování, pomlouvání, ztrapňování, systematické urážení, mezi další formy pak patří publikování ponižujících videonahrávek či fotografií, ztrapňování pomocí falešných profilů, zveřejňování tajemství s cílem poškodit oběť, kyberšikana však může přerůst i ve vydírání či vyhrožování – zde už jde o trestné činy. 

Šikanu dcery zavinila třídní učitelka! Vyhlašovala koktu týdne a podobně

Ke specifickým formám pak patří také krádež identity, ve které se pachatel či pachatelka vydávají za oběť a cíleně poškozují její pověst třeba tím, že pod jejím jménem útočí na ostatní uživatele sítě pomocí fake profilů.

TADY najdete rady, jak zajistit bezpečí dětí na síti

Zvláště nebezpečnou formu kyberšikany tvoří kyberšikana využívající intimní materiály dítěte (fotografie, videa či jiné zvláště citlivé materiály oběti) – zde již však hovoříme o řadě trestných činů. 

Jak moc je kyberšikana v Česku rozšířená? Dalo by se říct, že už převládá nad klasickou šikanou?

Kyberšikana a šikana jsou fenomény, které jsou úzce propojeny, v některých situacích dokonce kyberšikana přímo na šikanu navazuje a rozšiřuje jí do on-line světa. Co se týče statistik, je třeba upozornit, že skutečnou kyberšikanu, která musí být opakovaná, intenzivní, ubližující, zanechávající na oběti dopad, zažívá 8–10 procent českých dětí.

Větší množství dětí (přibližně 40–50 procent) se pak běžně setkává především s jednorázovou agresí. Tím je třeba nevhodný komentář, nadávka, urážka, která však často velmi rychle odezní a nezanechává na dítěti vážnější dopad. V posledních letech se pro toto chování začíná používat termín kyberobtěžování. 

V čem je kyberšikana záludnější?

Oproti tradičním formám šikany, která probíhá „tváří v tvář“, má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, který zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je maximálně několik desítek lidí.

12 nesmyslů, které od září zase bude škola chtít po vašich dětech

V prostředí internetu je svědkem (ale i útočníkem) klidně i několik desítek tisíc lidí. Ti všichni se do kyberšikany mohou zapojit a stát se agresory, případě se zapojit do rozšiřování kyberšikany mezi další uživatele internetu. 

 

V téměř polovině případů byli pachatelé bývalými oběťmi kyberšikany a svůj útok brali jako spravedlivou mstu!

 

Je pravda, že kyberšikana může mezi dětmi a mladistvými napáchat na psychice daleko větší škody než ta běžná šikana?

Je to tak! Za zásadní problém považuji to, že útočník u kyberšikany nevidí, jaký dopad měl jeho útok na oběť, neví tedy, jak moc a jak intenzivně ublížil, neví, jestli to skutečně nepřehnal. Od toho je pak odvozeno to, že často nedokáže odhadnout, jakým způsobem bude oběť reagovat.

Samozřejmě k dalším specifikům kyberšikany patří možnost být v on-line světě anonymní, což je ovšem zdánlivá anonymita. Oběť také nezná místo a čas útoku (útočník může oběť napadnout kdekoli, kdykoli). Dalším specifikem je "přepínání rolí mezi obětí a útočníkem" – v téměř polovině případů byli pachatelé bývalými oběťmi šikany či kyberšikany. Svůj útok brali jako spravedlivou mstu. V neposlední řadě je nutné říct, že realizovat kyberšikanu je také velmi snadné, nástroje má k dispozici každé dítě.

Mediální výchova je nutná! Děti musí rozpoznat manipulaci. Kde číhá?

“Co je třeba připomenout, trestní zákoník termín kyberšikana nezná, nicméně některé projevy kyberšikany mohou již naplnit skutkové podstaty  trestných činů uvedených v zákoně 40/2009 Sb., Trestním zákoníku, jako jsou například §184 Pomluva, §209 Podvod, §353 Nebezpečné vyhrožování, §354 Nebezpečné pronásledování aj. Velmi často se také projevy kyberšikany dají posuzovat  jako přestupky proti občanskému soužití,“ říká kriminalista Václav Přísecký z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Liší se kyberšikanátor od klasického šikanátora? Jak?

Touto optikou bych na problém nenahlížel – pachatelé obou forem šikany mají vždy konkrétní motivaci, proč šikanu či kyberšikanu páchají. Pachatelé kyberšikany tvoří heterogenní skupinu, ve které nalezneme dívky i chlapce, osoby s nízkým i vysokým sociálním statutem, děti s nižším i vyšším sebevědomím a různými kognitivními schopnostmi.

Pachatelé kyberšikany si zpravidla kladou za cíl zranit, vystrašit a ponížit oběť, a to buď veřejně, nebo v soukromí, nicméně v posledních letech se objevuje stále více případů, kdy ke kyberšikaně došlo neúmyslně – pachatel nechtěl oběti ublížit, ale pouze se chtěl pobavit na její úkor a třeba rozesmát spolužáky. Bohužel postupně ztratil nad kyberšikanou kontrolu. 

Šikana může mít mnoho podob. Naučte děti se jí bránit!

Tak jinak. Jsou kyberšikanátoři v kolektivu outsidery, nebo jsou spíše oblíbení? 

Ani to nejde s určitostí říct. Na jedné straně existují agresoři, kteří mají nižší sebevědomí, snížené sociální dovednosti, trpí pocity nejistoty, nedostatečného uznání a osamělostí. V kolektivu bývají neoblíbeni a šikanování ostatních je reakcí na pocit vlastní nedostatečnosti a frustrace – šikanují, protože získaný pocit moci jim pomáhá kompenzovat jejich vlastní nedostatky. Často tak šikanují proto, aby si upevnili svoji pozici ve skupině a uspokojili svou touhu po převaze a moci.

Na straně druhé však existují agresoři, kteří jsou naopak v kolektivu uznávaní, mají velký okruh přátel, vyšší sociální dovednosti i sebevědomí a tyto vlastnosti využívají k obratnému manipulování ostatních. Tento typ agresorů dokáže dobře odhadnout jednotlivé procesy ve skupině a využít je ve svůj prospěch – šikana je pak nástrojem pro získání dobrého postavení v kolektivu.

Zmínil jste, že často šikanují ti, kteří se sami v minulosti stali oběťmi šikany...

Přesně tak! Velmi často se kyberšikanátory stávají právě samotné oběti tradiční šikany, které si v kyberprostoru především kompenzují to, co zažívají v reálném světě. Tyto oběti chtějí agresorům jejich chování oplatit, případně si vylepšit své vlastní postavení v rámci sociální skupiny oslabením pozic jiných vrstevníků. Někdy tyto pachatele označujeme jako oběti/agresoři (bully-victim) – právě ti si ze svých zkušeností odnášejí nejvíce negativních důsledků. 

 Co motivuje děti, aby se dopustily kyberšikany?

Motivů pro realizaci kyberšikany je celá řada, výzkumníci obvykle uvádějí až osm hlavních motivů, které stojí u zrodu kyberšikany. V praxi se samozřejmě motivy různě kombinují, doplňují a prolínají. Na našem webu e-bezpeci.cz vymezujeme zhruba 9–10 základních motivů (viz tabulka).

Motivace dětí pro páchání kyberšikany

 • Pomsta
 • Oběť si to zaslouží
 • Nuda
 • Skupinový tlak
 • Dělá to každý, proto to můžu dělat i já
 • Projev sociálního postavení
 • Nikdo mě nechytí
 • Nedostatek empatie
 • Žert, který se vymknul kontrole

Týká se kyberšikana výlučně dětí a mladistvých, nebo se s ní setkáváme i ve světě dospělých? 

Je třeba si uvědomit, že kyberšikana je velmi obecný a velmi široký termín, který se samozřejmě týká jak dětí, tak i dospělých. U dospělých však zpravidla pracujeme s konkrétnějším právním vymezením rizikové komunikace, například s vyhrožováním, vydíráním, pomluvou, nenávistnými projevy a "hate speech" (předsudečné nenávistné projevy).

 

Mezi nejzávažnější formy kyberšikany patří vydírání. S tím má zkušenost zhruba 8 procent dětí.

 

Co taková kyberšikana páchaná na učitelích, jak moc je rozšířená?

Učitelé po celém světě kyberšikanu cílenou na ně samotné samozřejmě zažívají také. V roce 2016 Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic zrealizovala Národní výzkum kyberšikany učitelů zaměřený právě kyberšikanu a on-line agresi páchanou na učitelích. Přibližně 22 procent učitelů potvrdilo, že se stali terčem agrese v on-line prostředí, skutečnou kyberšikanu pak v rámci jednoho roku potvrdilo pouze 6 % učitelů. Většina učitelů tedy kyberšikanu ani kybernetickou agresi nezažívá.

Jaké jsou dopady kyberšikany?

Kyberšikana má dopad v rovině emoční (nejčastějšími projevy jsou vztek, smutek, strach, frustrace, úzkost a tak dále), fyziologické (poruchy spánku, zhoršení koncentrace, bolesti hlavy, bolesti břicha, svalová tenze) či behaviorální (konflikty v zaměstnání a rodině a podobně).

 

 Jak se před kyberšikanou bránit, jde to vůbec?

Zde je třeba odlišit situace, kdy se snažíme zajistit, aby kyberšikana nevznikla, od situací, kdy již probíhá a my se snažíme ji zastavit a minimalizovat její dopad.

Kyberšikanu lze v prostředí školy řešit především budováním zdravého školního prostředí a posilováním dobrých vztahů mezi žáky a pedagogy. Nutná je schopnost vyrovnávat se s konfliktem a řešit ho. Důležitá je také komunikace dětí v rámci třídy, učitelé by měli dbát na vzájemný respekt a podobně. Ne každá škola však do budování školního klimatu investuje čas a energii, vybudovat dobré školní klima není snadné a rychlé.

Jak se bránit kyberšikaně? Radí Martin Kožíšek ze sdružení CZ.NIC, který stojí za projektem Bezpečně na netu

 • Řešte tuto situaci okamžitě
 • Kontaktujte technickou podporu služeb, kde se závadný obsah nachází, a žádejte jeho smazání
 • Pokud vás kontaktují neznámí lidé na telefonu či jiných kontaktech, vkládejte si je do ignorace    
 • Nezvedejte cizí čísla a rozhodně na žádné zprávy nereagujte
 • Snažte se působit klidně a v případě posměchu dávejte najevo, že vám daná situace nevadí
 • Svěřte se blízké osobě (rodičům, kamarádům nebo učitelům) a poproste je o pomoc
 • Pokud se bude toto jednání stupňovat, je dobré vytvořit veškerou zálohu a obrátit se na specializované poradny nebo v některých případech na policii

Co by měl dělat rodič, aby ochránil dítě před hrozbou kyberšikany?

Velmi záleží na věku dítěte, jinak by měl rodič přistupovat k předškolákům, jinak k dětem prvního či druhého stupně. Základem je, aby dítě rodiči naslouchalo a  chápalo, že se na něj může v krizové situaci kdykoli obrátit a najde u něj pomoc. Kolegyně Veronika Krejčí sestavila Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče, která obsahují základní přehled bezpečnostních pravidel rozdělených podle věku dítěte. V obecné rovině pak doporučuje především zajistit dítěti bezpečné prostředí, poučit jej o aktuálních rizicích, nastavit pravidla bezpečného používání technologií a především otevřeně s dítětem o on-line světě komunikovat

Jaká je vaše osobní rada?

Já bych k těmto obecným pravidlům dále doplnil – nechat se dítětem v oblasti on-line světa vzdělávat, nechat se poučit, jaké existují v současnosti trendy (youtubeři, museři, tiktok). Povídat si, co je v on-line světě dětí nového. Jednoduše přetočit role a více dítěti naslouchat.

Neptejte se dětí, co bylo ve škole! Chtějte vědět, co se jim přihodilo na internetu

Na koho se obrátit, když mě někdo šikanuje, případně když mám podezření, třeba že mé dítě někoho šikanuje?

Pokud jde o dítě, místem prvního kontaktu by měl být rodič či učitel. S dospělou osobou je pak problémová situace snadněji řešitelná, dítě cítí, že má oporu, že na problém není samo, nebude jednat ukvapeně. Pokud se dítě nechce rodiči svěřit, může se obrátit na celou řadu institucí, jako jsou Linka bezpečí, Dětské krizové centrum, E-Bezpečí a podobně. Ve vážných případech pak může kontaktovat přímo policii. I zde dostane anonymní pomoc a podporu. 

Kam se obrátit? 

Linka bezpečí: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka: 606 021 021
www.rodicovskalinka.cz

Linka důvěry: 241 484 149
Telefon pro rizika kyberprostoru: 778 510 510
www.dkc.cz

Bezpečně na netu
https://bezpecnenanetu.cz/cs/poradna/

Poradna Napiš nám
www.napisnam.cz

STOPonline.cz
Linka pro hlášení závadného obsahu, zejména dětské pornografie
www.stoponline.cz

Užitečné odkazy na https://vbezpeci.nativecnc.cz/
Seriál inspirovaný skutečnými případy kyberšikany #martyisdead  

Šikanu dcery zavinila třídní učitelka! Vyhlašovala koktu týdne a podobně
Témata: Rozhovor, Péče o dítě a jeho výchova, Rodiče, Základní škola, Šikana, Back to school, Kyberšikana, šití, Linka bezpečí, Děti na síti, Vymezení, Mall TV, Czech Republic, Tenze, Kamil Kopecký, Univerzita Palackého, Olomouc, Pachatel, Motiv, Česká republika, Policie, Internet, Nadávka, Outsider, Kyberšikany