Maminka.czPředškolák

Koktání a spol.

, Časopis Maminka
23. 6. 2009
Koktání a spol.
Odrazem duševního zrání dítěte jsou pokroky v jeho schopnosti mluvit. Některé děti se naučí správně povídat bez potíží, jiným je třeba na této cestě pomoci...

Předškolní dítě (ve věku kolem pěti let) už mívá dobrou slovní zásobu, která roste úměrně tomu, jak mu přibývají jeho zájmy. Zvládne už recitovat dlouhé básničky, rádo zpívá, učí se nebo samo vymýšlí různé zábavné rýmovačky. Učení a samostatné povídání básniček či říkanek a vyprávění nebo čtení pohádek či dětských příběhů spolu s povídáním a vysvětlováním děje v předškolním věku rozšiřuje vašemu dítěti slovní zásobu, zlepšuje vyjadřování, cit pro gramatiku a rozvíjí i myšlení. V písničkách si děti upevňují rytmus, který je pro řeč, ale i gramatiku důležitý. Navíc je to všechno činnost aktivní.

Obvykle umí předškoláci vyslovovat všechny hlásky kromě r a ř. Úroveň řeči u dětí v tomto období bývá velmi rozdílná - hodně záleží na tom, jak se rodiče svému dítěti věnovali. Právě v tomto věku je u dítěte často zjištěna vada řeči - s její nápravou by se mělo začít hned, aby byla odstraněna do nástupu dítěte do školy.

Poruchy řeči

U každého dítěte probíhá vývoj řeči jinak, jiným tempem a s jinými potížemi, u někoho s menšími, u jiného většími. Některé děti období nesprávné výslovnosti bez problémů překonají a naučí se správně mluvit bez potíží, jiným je třeba na této cestě pomoct.
Velký vliv na vývoj řeči má i prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Zejména v počátku je důležitá i citová vazba. Dítě velmi brzy vnímá atmosféru a vztahy lidí okolo sebe. Citový vztah k mamince je nejčastějším důvodem první komunikace - potřeba reagovat na nejbližší osobu, příjemné pocity s ní spojené, a tedy první slůvko „mama“. Pokud dítěti láskyplné prostředí chybí, může to negativně ovlivnit i vývoj řeči. Řeč může být opožděná, objevují se častěji vady řeči, v pozdějším věku i koktavost, omezená slovní zásoba a nerozvinuté abstraktní myšlení.

V případě, že vaše dítě do konce třetího roku nezačne mluvit vůbec, nebo má jen velmi malou slovní zásobu (do třiceti slov), poraďte se s pediatrem, ten vám popřípadě doporučí odborné lékařské nebo logopedické vyšetření. Takovému dítěti je nutné věnovat větší péči -mělo by být k mluvení více podněcováno a motivováno pochvalou. Vedle poruch řečového vývoje se může u dětí v předškolním období objevit špatná výslovnost.

Opožděný vývoj řeči

Příčinou bývá nedostatek mluvního kontaktu - rodiče se dítěti nedostatečně věnují, málo si s ním hrají a většinou na něj mluví jen v krátkých a stále se opakujících větách. První slovo dítě obvykle vysloví kolem jednoho roku věku. Některé děti ale začnou mluvit mnohem později - až kolem roku druhého. Jestliže dítě i po druhém roce věku stále nemluví, ale vyšetření sluchu prokázalo, že dobře slyší, rozumí, reaguje na slovní výzvy a kromě toho, že mluví málo nebo vůbec, se vývojem neliší od svých vrstevníků, jedná se pravděpodobně o tzv. prodloužené období nemluvnosti, které může trvat až do tří let.

Pokud nemluví ani po třetím roce, nejeví zájem o kontakt mluvením nebo používá jen pár slov, jedná se už o opožděný vývoj řeči a mělo by být svěřeno do odborné péče. Závažnost může být různá - některé děti nemluví vůbec, jiné mají velmi malou slovní zásobu a je jim velmi špatně rozumět, další mluví v kratších větách a gramaticky nesprávně (špatný slovosled, špatné pádové koncovky a tvary sloves). Proto je důležité na dítě stále mluvit a vybízet ho k odpovědi na otázky, popisovat mu každodenní běžné činnosti a chválit ho za každé nové slovo.

=====Dyslalie = patlavost=====

Jedná se o nejčastější vývojovou poruchu řeči, v podstatě jde o nesprávnou nebo vadnou výslovnost některých hlásek. Její příčinou může být nesprávný mluvní vzor z rodiny, dědičnost, vada sluchu, zraku, citová deprivace, poruchy centrálního nervového systému, vady mluvidel, mentální postižení, výměna chrupu či nesprávný přístup k vývoji dítěte v rodině.

Projevuje se třemi způsoby - dítě hlásku buď vynechává (pere -pee), nebo zaměňuje za jinou (pere - peue), nebo ji tvoří na špatném artikulačním místě, a zvuk tak není v normě s naším mateřským jazykem (tzv. rotacismus, kdy hláska r je tvořena v hrdle).
Jestliže se jedná o poruchu výslovnosti jen několika hlásek (nejčastěji l, r, ř), mluví odborníci o prosté dyslalii. V případě, že dítě neumí vyslovit nebo špatně vyslovuje mnoho hlásek (l, r, ř, sykavky, ť, ď, ň), mluví se o mnohočetné patlavosti - dyslalii multiplex. Je-li porucha výslovnosti opravdu těžká - dítěti není téměř rozumět - měli by ho vyšetřit i další odborníci (ušní lékař, psycholog atd.). V těchto případech bývá porucha řeči důsledkem nebo průvodním znakem jiné poruchy (lehká mozková dysfunkce, porucha sluchu, nedostatky v rozvoji rozumových schopností).

Nesprávná výslovnost

O této poruše odborníci mluví v případě, že dítě nahrazuje ty hlásky, které ještě neumí, jinými, ale správně vyslovenými, jako např. ryba - lyba, kočička - točičta apod. Pokud se výslovnost těchto hlásek postupně zlepšuje (trumpeta - tumpeta, tlumpeta; kladivo - adijo, adivo, kadivo) a řeč je stále lépe srozumitelná, není nutné, aby se dítěti věnoval specialista. Když ale vývoj řeči stagnuje a nelepší se až do věku kolem čtyř a půl roku, měla by být dítěti věnována systematická odborná péče. Vývoj řeči správným směrem je už v tomto období možné ovlivnit pomocí speciálních her a postupně začít s nenápadným nácvikem.

Koktavost, zadrhávání neboli balbuties

Porucha plynulosti řeči se může u dítěte objevit v době, kdy se rychle vyvíjí nebo v období větších změn v jeho životních zvyklostech. Tyto události mohou působit přetížení nervové soustavy a vyvolat poruchu řeči. Projevuje se různým způsobem.
Takové děti několikrát opakují první nebo poslední slabiky, někdy i celá slova. Jindy tlačí na první slabiku, jakoby nemohou z místa.

Jiné děti protahují první slabiku a zbytek slova řeknou rychleji. Řeč má pak nevyrovnané tempo. Tyto jednotlivé příznaky se mohou kombinovat, střídat, může jich v průběhu času přibývat či ubývat. Obvykle se koktavost objevuje ve věku kolem tří let. V každém případě by mělo být dítě s touto poruchou řeči v péči logopedů.

Brebtavost

Neboli velmi zrychlená plynulost řeči může být jedním z projevů ADHD. Mluvení bývá narušeno častými vdechy, někdy děti mluví i při nadechování. V proudu řeči se ztrácejí koncovky, části slov i celá slova. Výslovnost je často nepřesná nebo nesprávná, ale není vázána na některé hlásky. Často se tato porucha kombinuje s koktavostí. Děti, které jí trpí, bývají temperamentní a impulzivní.

Mutismus

Projevuje se u dětí ostýchavých, bojácných a nejistých - tyto děti umějí normálně mluvit, ale při kontaktu s určitým člověkem (obvykle dospělým) nebo v určité situaci nekomunikují. Při správném přístupu je možné tuto poruchu snadno odstranit. Velmi důležitá je v tomto případě spolupráce s psychologem, popřípadě s dětským psychiatrem.

Huhňavost

Existuje ve dvou variantách. Zavřená huhňavost se projevuje zmenšením nosní rezonance a ztemněním zvuků řeči, trpí především zvuk nosovek (m zní jako b, n jako d). Otevřená huhňavost se naopak vyznačuje zvýšením nosní rezonance, deformací zvuků řeči (i, p, t, k). Tato porucha vzniká organicky při perforaci patra, rozštěpu patra, postižení tkání, vrozeném zkrácení měkkého patra apod., nebo funkčně, kde může být projevem nedbalé mluvy nebo návyku (při napodobování nesprávného vzoru, u těžké nedoslýchavosti až hluchoty).


Kdy navštívit odborníka?

Pediatr by měl dítěti doporučit odborné vyšetření, pokud:

 • Koktá
 • V jeho řeči se projevuje huhňavost
 • Při artikulaci brání podjazyková uzdička
 • Nepoužívá zvratná zájmena v běžné řeči (já jsem šel - já šel)
 • Existuje rodinná zátěž pro nesprávnou komunikaci
 • Po třetím roce nemluví
 • Vyhýbá se komunikaci

Jak pomoct dítěti zvládnout vadu řeči?

 • Poraďte se s odborníkem - logopedem, lékařem foniatrem
 • Motivujte dítě pro cvičení odměnou - např. tím, že mu přečtete pohádku, půjdete na hřiště apod.
 • Udržujte s dítětem kontakt očima
 • Důležitý je klid a uvolnění, a to jak u dítěte, tak u rodiče
 • Cvičte třeba 5-10x denně po 5 minutách
 • Pokud dítě vyslovuje hlásku na špatném artikulačním místě, neopravujte ho, ale tvořte s ním hlásku novou na správném místě
 • Hodně dítě chvalte a upozorňujte na to, co jste již zvládli
 • Nezlobte se na dítě za to, co neumí, učte ho to
 • K vadě přistupujte přirozeně, aby dítě nemělo pocit, že je odmítáno, a naopak, že je něčím výjimečné
 • Dítě potřebuje mít dobrý vzor, dejte proto pozor i na svou výslovnost a řeč
 • Postupujte od nejjednoduššího k nejsložitějšímu a vždy začínejte tím, co už dítě umí
 • Domluvte si s dítětem hru, že to, co umí, bude říkat správně a rodina to bude hlídat. Kdo objeví chybu, upozorní na ni a dítě se samo opraví * Hlídejte, aby dítě mluvilo raději pomalu, v rychlé řeči dělá více chyb. K tomu vám pomůže zpívání, básničky, čtení pohádek a vyprávění.

Zvídavost je v pořádku

Kolem třetího roku se každé dítko stane zvídavým a stále dokola zaplavuje své rodiče otázkami. Není vždy jednoduché zachovat klid a trpělivě odpovídat nejprve na otázky typu „Co to je?“ a později na mnohem záludnější „Proč?“ Je ale dobré si uvědomit, že dítě není jen „zvědavé“, ale že touží po komunikaci s dospělým, proto je často neodbytné. Raději se překonejte, nezvyšujte hlas a neodbývejte své dítě větami jako „To už jsem ti přece říkala stokrát!“ Podporujte ho v jeho chuti si s vámi povídat. Děti, kterým není věnována patřičná pozornost, totiž stagnují a nerozvíjejí se tak, jak by mohly.

Maminka
Témata: Děti, Časopis Maminka, Předškolák, Mateřský jazyk, Nové slovo, Mluvní vzor, Porucha sluchu, Abstraktní myšlení, Citová vazba, Nesprávný přístup, Ušní lékař, Podjazyková uzdička, Odborná péče, Mozková dysfunkce, Hodné dítě, Koktání, Dobrý vzor, První slůvko, Citová deprivace, Mentální postižení, Nesprávná výslovnost, Rodinná zátěž, Špatný slovosled

Mohlo by vás zajímat
Vendula Pizingerová: Těhotná ve dvaadvaceti a v osmačtyřiceti? V čem má být rozdíl?
Kojící matky jako bohyně! Kontroverzní fotky nafotila jako reakci na kritiku
Zimní děti versus ty letní: Datum narození ovlivňuje zdraví i charakter
Dětem stačí jen třetina hraček. S čím si hrají jejich vrstevníci ve světě?
Jsem v tom? Jak poznáte, že jste těhotná, i bez testu
Markéta Konvičková má holčičku: Má svoji hlavu, už chtěla být s námi
Proč ještě nechodí na nočník? 9 věcí ve výchově, které už neplatí, i když je naše mámy dělaly
Dětství před rokem 1989. Pamatujete tyhle stavebnice, panenky a autíčka na ovládání?
A co ty nohy? Pravda o protisměrných sedačkách pro starší děti

Horoskopy

Štír K životu přistupujete zodpovědně a zbytečně se nevystavujete nebezpečí. Ostatní by si z vás měli brát…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Iva, Ivanka, Edmund

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné