Maminka.czKoronavirus

Koronavirus: Otázky a odpovědi odborníků pro těhotné

21.  3.  2020
Nový typ koronaviru je v populaci teprve několik měsíců a zatím neexistují důkazy o tom, že by se dokázal šířit z matky skrze placentu na plod. Vyloučit tuto možnost přenosu nelze. Vzhledem k omezenému času výskytu viru totiž chybí studie zabývající se případy infekce u těhotných žen dříve než ve třetím trimestru.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Z dosavadních vědeckých dat jsme se proto pokusili sestavit několik základních otázek a odpovědí. Vycházíme z chování dřívějších epidemií SARS, MERS či chřipky a také z několika aktuálních čínských studií. Ty jsou podrobněji popsány níže.

VIDEO: Podívejte se, jak je to s porodem a vším ostatním, když jste těhotná.

Článek vyšel na webu Okoronaviru.cz, na kterém najdete užitečné a ověřené informace o nemoci COVID-19

Těhotné ženy jsou obecně náchylnější k respiračním onemocněním, a proto by měly současné pandemii koronaviru věnovat zvýšenou pozornost. Prozatím však nebylo prokázáno, že by během těhotenství docházelo k přenosu viru z nakažené těhotné na nenarozené dítě. Přesto je u nastávajících maminek určité riziko závažnějšího průběhu onemocnění s možným dopadem na plod.

Mají těhotné ženy vyšší riziko nákazy COVID-19? 

Těhotné ženy jsou obecně náchylnější k respiračním nákazám, jelikož těhotenství vede nejen k oslabení imunity, ale také k řadě změn v těle ženy. Mezi ně patří zvýšení bránice či zvýšená spotřeba kyslíku, které rozvoj infekce dýchacích cest usnadňují. Jak ale popisuje několik existujících studií z Číny (viz níže), nebyl doposud závažnější průběh nákazy COVID-19 u těhotných sledován.

Je třeba brát v potaz, že sledovaný počet těhotných žen je prozatím velmi malý a také doba vědeckého zkoumání nákazy je zatím velmi krátká na poskytnutí dostatečně vypovídajících odborných informací. Proto by těhotné ženy neměly brát situaci na lehkou váhu a měly by důkladně dodržovat veškerá opatření, aby se nenakazily. 

Je u těhotných žen průběh onemocnění závažnější či odlišný oproti ostatním nakaženým?

Zatím nebyl u žádné těhotné ženy popsán závažnější průběh onemocnění COVID-19. Pro podrobnější údaje však bude potřeba více klinických studií. V současnosti nezbývá než čerpat informace na základě studií provedených ve spojitosti s příbuznými koronaviry. Ty bohužel připomínají, že těhotné ženy představují rizikovou skupinu a některé infekce u nich mohou probíhat závažněji oproti zbytku populace. Například na Islandu v roce 1918 zemřelo na španělskou chřipku 2,6 % všech nakažených, ale až 37 % všech nakažených těhotných žen.

V roce 2009 se při rozsáhlé epidemii chřipky H1N1 u těhotných žen vyskytovaly častěji komplikace onemocnění, a těhotné ženy tak byly více jak čtyřikrát častěji hospitalizovány než ostatní nakažení. Během epidemie infekce SARS v letech 2002 až 2003 bylo 50 % nakažených těhotných žen léčeno na jednotce intenzivní péče, 33 % vyžadovalo umělou plicní ventilaci a 25 % v důsledku infekce zemřelo.

Celková smrtnost této infekce byla přitom 10 %. Aktuálně se vyskytující nový koronavirus SARS-CoV-2 je z více jak 85 % podobný původci infekce SARS, tudíž případný závažnější průběh infekce COVID-19 u těhotných nelze vyloučit.

Marie Doležalová má syna, na svět přišel nečekaně. Jak se jmenuje?

Jaká je pravděpodobnost přenosu nového koronaviru na plod či novorozence během těhotenství či v průběhu porodu?   

Údajů o přenosu z matky na dítě je v současnosti naprosté minimum. V dřívějších studiích prováděných při epidemii SARS nebyl popsán případ přenosu tohoto onemocnění na novorozence. Jelikož nový koronavirus SARS-CoV-2 je velmi podobný původci SARS, lze očekávat, že jeho působení na plod a novorozence bude totožné, avšak k přesnému průkazu bude třeba více vědeckých studií.

U jiných virů způsobujících infekce dýchacích cest, viru chřipky H1N1 a respiračního syncytiálního viru (RSV), však přenos z těhotné ženy na novorozence zaznamenán byl. U onemocnění COVID-19 prozatím nebyl dostatečně prokázán přenos nákazy na dítě během těhotenství, i když jeden případ (viz. čínské studie níže) je sporný.

Taktéž jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů Lancet aktuálně zmiňuje, že neexistují důkazy o tom, že by se virus mohl přenášet skrze placentu nebo krátce po porodu.

Může infekce COVID-19 u těhotných žen ohrožovat plod?

Ohledně působení viru na plod je k dispozici minimum dat. Dřívější studie prováděné při epidemii SARS zjistily, že tato infekce je spojována s vyšším výskytem spontánních potratů, předčasným porodem či s problémy v růstu plodu, selháním ledvin či nutností intenzivní péče. U COVID-19 zatím ale takové případy potvrzené nejsou.

Jaké by mohly být dopady novorozenecké infekce na dítě? A na jeho vývoj?

Infekce COVID-19 u matky může mít nepříznivé účinky na novorozené dítě, a to i přesto, že nedošlo k prokazatelnému přenosu viru. U takových dětí může po porodu dojít k rozvoji dušnosti, horečky či případně jiných komplikací. Sledované komplikace u novorozených dětí aktuálně infikovaných matek (viz. studie níže) jsou však prozatím mírnější, než jaké byly zaznamenány u epidemie SARS.

Všechny tyto případy je však třeba blíže prozkoumat a poté dlouhodobě sledovat. K definitivnímu objasnění vlivu nového koronaviru na těhotné a novorozence však je potřeba mnoho dalších studií s bohužel mnohonásobně vyšším počtem případů. Prozatím se však vyhlídky v této problematice jeví relativně optimisticky. Je třeba také dodat, že informace o pozdějších dopadech novorozenecké nákazy COVID-19 na vývoj dítěte neexistují, jelikož onemocnění je známo a zkoumá se teprve krátce.

Jsem těhotná, mám se bát koronaviru? Rady lékaře

Jaká jsou doporučení pro těhotné ženy?

Těhotné ženy by měly důkladně dodržovat všechna doporučení určená pro celou veřejnost, aby zcela minimalizovaly riziko infekce

 • Pravidelně si mýt ruce mýdlem či dezinfikovat.
 • Vyhýbat se nemocným či osobám v karanténě, ideálně zůstat doma
 • a nevycházet.
 • V případě projevu příznaků ihned (zvýšená teplota, kašel) telefonicky kontaktovat svého lékaře.

Prokáže-li se diagnóza COVID-19 u těhotné ženy, doporučuje se v případě domácí izolace:

 • Neopouštět domov, nezvat si návštěvy.
 • Větrat místnosti.
 • Pokud je to možné, oddělit předměty domácí potřeby (ručníky, nádobí, …) od ostatních členů rodiny.
 • K nákupům využívat donáškovou službu či své blízké, kteří nákupy ponechají před dveřmi.
 • Kontaktovat svého lékaře a zajistit si k porodu zdravotnické zařízení s dostupnou neonatologickou jednotkou, kde bude novorozenec sledován.
 • Je-li třeba ze zdravotních důvodů navštívit zdravotnické zařízení, měla by těhotná využít soukromou dopravu, využít všech doporučených ochranných pomůcek a veškerý ošetřující personál upozornit na své těhotenství.

Je doporučován císařský řez, či klasický porod u žen s pozitivní diagnózou COVID-19?

V současné době neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že by byl porod císařským řezem bezpečnější než klasický porod (např. pro případný přenos viru vaginálním sekretem). Je-li těhotná žena podezřelá z nákazy novým koronavirem či má tuto diagnózu potvrzenou, je vhodné snažit se dodržet porodní plán a vyhovět přáním budoucí matky.

Pokud to však zdravotní stav nedovoluje, může být přikročeno k porodu císařským řezem. V úvahu se taktéž bere fakt, že klasický porod je mnohem delší a těhotnou ženu více fyzicky zatěžuje a vyčerpává, zvlášť pokud prodělává akutní infekci.

Co se týče analgezie v průběhu porodu ženy s pozitivní diagnózou COVID-19, neexistují žádné důvody proto, aby rodící žena nemohla využít epidurální či spinální blokádu. Použití inhalační analgezie (např. Entonox) by však mohlo zvýšit aerosolizaci a šíření viru, tudíž tuto možnost analgezie je vhodné s ošetřujícím lékařem prodiskutovat.

Koronavirus a rodiny s dětmi: 10 otázek aneb Čeho se bát a čeho ne?

Co se bude dít s novorozencem ženy s pozitivní diagnózou COVID-19?

Infekce Covid-19 je vysoce nakažlivá, což by mělo být bráno v úvahu při plánování porodu a následující péče o novorozence. Všechny děti narozené matce s pozitivní diagnózou Covid-19 by měly být testovány na přítomnost viru a do výsledků laboratorních testů by se měly považovat za potencionálně infekční.

Je doporučováno novorozence po porodu izolovat na speciálním oddělení neonatologické péče, kde bude důkladně sledován. Jelikož k přenosu nákazy COVID-19 dochází zejména kapénkami a kontaktem, je také doporučováno dočasné oddělení matky a novorozence.

Může být otec dítěte přítomen u porodu?

Dle mimořádného opatření vlády ČR platí od 18. 3. 2020 zákaz přítomnosti otců u porodu. Od tohoto data jsou totiž obecně zakázány návštěvy v zařízeních poskytovatelů služeb lůžkové péče, kromě návštěv u nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech či dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Otec či jiná osoba může rodičku doprovodit pouze na příjem a po předání těhotné ženy lékaři či porodní asistence opouští tato osoba (včetně otce) budovu zdravotnického zařízení. Řada párů se kvůli tomuto nařízení bouří, avšak vzhledem k aktuální situaci je třeba respektovat a provádět veškerá opatření, která by minimalizovala případný přenos koronaviru SARS-CoV-2 na novorozené dítě.

Mohou ženy s potvrzenou diagnózou Covid-19 kojit?

V současných studiích nebyla u žen s potvrzenou diagnózou COVI-19 prokázána přítomnost viru SARS-CoV-2 po porodu v mateřském mléce. Zároveň se bohužel neví o tomto viru dostatečně mnoho, aby se dalo jednoznačně říct, zda kojit, či nikoli. Veškerá péče o dítě narozené matce s potvrzenou diagnózou včetně kojení proto musí být konzultována s lékařem a zpočátku prováděna ideálně pod odborným dohledem.

Mateřské mléko je pro většinu dětí nejlepším zdrojem výživy a navíc obsahuje spoustu protilátek, které dítě v prvních měsících života chrání, tudíž je snaha kojení omezit jen v nejzávažnějších případech. Matka a nejbližší rodina musí učinit všechna možná opatření, aby se zabránilo přenosu viru na dítě – důkladné mytí rukou před kontaktem s dítětem či nošení roušky či respirátoru při kojení.

Při používání odsávací pumpy je třeba si důkladně umýt ruce před jejím použitím a následně dbát na správné vyčištění pumpy.  Doporučováno je také mléko odstříkávat, aby se udržela laktace.

Čínské studie zkoumaly dopad nového koronaviru na těhotenství a porod

O vlivu viru  SARS-CoV-2 na průběh těhotenství se toho v současnosti příliš mnoho neví, jelikož těhotné ženy tvoří velmi malou část populace a necelé čtyři měsíce, co se virus ve světě šíří, nestačí na důkladné prozkoumání všech případných negativních vlivů na plod a těhotnou ženu. Vydáno bylo prozatím jen pár odborných článků, které popisují několik případů nákazy COVID-19 u těhotných. Třem z nich se věnujeme.

První studie: Těhotenství zatím neznamená závažnější průběh nemoci

Studie autorů Chen et al. ze 7. března popisuje devět případů žen ve věku 26 až 40 let z Wuhanu, které v průběhu těhotenství onemocněly infekcí Covid-19. Sedm žen prodělalo nákazu se zvýšenou teplotou (nepřevyšující 39 °C), čtyři měly kašel, tři bolesti svalů, dvě bolelo v krku, dvě pociťovaly určitou malátnost a jedna trpěla dušností. U jedné těhotné byl navíc detekován virus chřipky. Ani jedna z těchto žen neměla závažný průběh onemocnění a děti porodily císařským řezem ve třetím trimestru těhotenství bez komplikací. 

Čtyři ženy rodily předčasně, avšak po 36. týdnu od početí (tedy v 36. gestačním týdnu) * a vždy ze zcela odlišné příčiny než kvůli infekci Covid-19. Císařský řez byl doporučen také z důvodu, aby se snížilo riziko přenosu infekce na dítě při jeho průchodu porodními cestami. Tedy v případě, že by se virus SARS-CoV-2 vylučoval vaginálním sekretem či pokud by kontrakce dělohy zvyšovaly přenos viru.

Po porodu se vyšetřovaly vzorky placenty, pupečníkové krve a mateřského mléka na přítomnost viru, aby se vyloučil přenos infekce na novorozence. Všechny vzorky včetně mateřského mléka byly negativní, tudíž se nepředpokládá, že došlo k přenosu koronaviru během těhotenství. Žádný z novorozenců nevyžadoval speciální pediatrickou péči. Autoři článku shrnují, že u tohoto souboru těhotných žen nebyl sledován odlišný či závažnější průběh onemocnění než u netěhotných.

* počet týdnů strávený v děloze od početí, tzn. délka těhotenství od začátku oplodnění. Normální těhotenství trvá 40 týdnů +/– 2 týdny, pokud k porodu dojde před ukončeným 37. týdnem, hovoříme o předčasném porodu.

Hrozí vám předčasný porod? Známe deset nejčastějších příčin

Druhá studie: Infekce matky může být komplikací pro novorozence

Jiná studie čínských vědeckých autorů Zhu et al. z února 2020 taktéž sledovala devět těhotných žen s potvrzenou diagnózou Covid-19. Ani u jednoho dítěte těchto žen nebyla prokázána přítomnost viru SARS-CoV-2, tudíž nedošlo k přenosu infekce z matky. Tato studie však popisuje, že infekce COVID-19 matky může mít nepříznivé účinky na novorozené dítě, a to i bez prokazatelného přenosu viru.

K nástupu příznaku infekce došlo u čtyř těhotných žen před porodem, u dvou v den porodu a u třech až po porodu. Dominujícími příznaky infekce byla horečka a kašel, jedna pacientka měla i průjem. Ultrazvuk provedený ve třetím trimestru neprokazoval ani u jednoho z plodů abnormality. Sedm žen rodilo císařským řezem a dvě klasicky. U některých byly sledovány předporodní komplikace jako předčasné protržení plodových obalů („prasknutí vody“), abnormality v plodové vodě, pupečníku či placentě. 

Z celkem deseti narozených dětí se šest narodilo předčasně. Pět z předčasně narozených dětí a jedno donošené po porodu vykazovaly známky dušnosti, čtyři (dvě nedonošené a dvě donošené) měly trávicí obtíže a u dvou (jedno donošené a jedno nedonošené) byla sledována horečka.

Abnormality na rentgenu hrudníku byly zaznamenány u sedmi dětí. Všichni novorozenci ihned po porodu podstoupili podpůrnou léčbu. U jednoho z dětí, které se narodilo v gestačním věku 34+5 a bylo přijato na neonatologické oddělení 30 min po porodu z důvodu dušnosti, se po osmi dnech rozvinul šok se selháváním orgánů.

I přes intenzivní léčbu dítě devátý den umřelo. Jiný novorozenec, narozen v gestačním věku 34+6 a taktéž přijat půl hodiny po porodu pro dušnost, byl intenzivně léčen pro nedostatek kyslíku a velký pokles krevních destiček. O patnáct dní později byl vyléčen. V době sepsání článku bylo již vyléčeno a domů propuštěno pět novorozenců, zbylí čtyři přetrvávali v nemocnici ve stabilním stavu. 

Třetí studie: Přenos na dítě proběhl zřejmě po porodu

Kazuistika čínských vědců Wang et al. z března 2020 popisuje případ onemocnění Covid-19 u novorozence 36 hodin po narození. Matkou je 34letá žena žijící ve Wuhanu, která se léčila pouze s nízkou funkcí štítné žlázy. Ve 40. gestačním týdnu se u těhotné objevily bolesti břicha, mírné krvácení z pochvy a zvýšená teplota (37,8 °C). Kašel nebyl přítomen.

Následující den byla přijata do nemocnice, kde byla prokázána virová pneumonie. Plod nevykazoval žádné abnormality a byl porozen ten samý den císařským řezem. Matka měla po celou dobu porodu chirurgický respirátor a po porodu nepřišla s novorozencem do kontaktu. Dítě bylo přeloženo na neonatologické oddělení k průběžnému sledování. Matka byla po porodu bez teplot a nevykazovala žádné známky infekce. 

Následující den přišly výsledky stěru z nosohltanu matky pozitivní na virus SARS-CoV-2. Ihned byl proveden stěr také novorozenci, který přes menší odchylky v krevním obrazu a jaterních testech nevykazoval známky infekce. Taktéž stěr z nosohltanu dítěte byl pozitivní na nový koronavirus, tudíž byl novorozenec odeslán do izolace ve specializované dětské nemocnici. I přes menší změny na plicích novorozence při CT vyšetření se dítěti dařilo dobře, nemělo teplotu ani kašel.

O deset dní později byly testy na koronavirus negativní, tudíž mohlo být dítě propuštěno domů. Na přítomnost viru byla testována taktéž placenta a krev z pupečníku, které však vyšly negativní (negativní bylo i mateřské mléko matky). To by mohlo podporovat teorii, že k nákaze dítěte nedošlo během těhotenství, avšak jelikož existuje pravděpodobnost falešné pozitivity, nelze možnost přenosu během těhotenství ani vyloučit. Otázky, zda může dojít k přenosu nákazy skrze placentu a také otázky o pozdějších následcích novorozenecké infekce Covid-19 u dítěte, tak zůstávají nezodpovězeny.

Obecně lze tedy říci, že neexistují důkazy o tom, že by se dokázal nový koronavirus šířit z matky skrze placentu na plod. Vyloučená možnost přenosu to však není. Navíc vzhledem k omezenému času výskytu infekce COVID-19 chybí studie zabývající se případy infekce těhotných nakažených dříve než ve třetím trimestru. 

Shrnutí:

 • Těhotné ženy představují rizikovou skupinu pro infekce dýchacích cest a je u nich určitá pravděpodobnost závažnějšího průběhu infekčního onemocnění. 
 • Doposud však nebyl zaznamenán závažnější průběh nákazy COVID-19 u těhotných žen.
 • Přenos nového koronaviru na plod během těhotenství či na novorozence v průběhu porodu prozatím popsán nebyl.
 • Nákaza matky může mít případně negativní vliv na vývoj dítěte po narození, detailnější informace však aktuálně neexistují.
 • Kojením se nákaza COVID-19 pravděpodobně nepřenáší, jelikož nebyla prokázána přítomnost viru v mateřském mléce u nakažených matek.
 • Po porodu ženy s diagnózou COVID-19 je doporučováno oddělení matky od novorozence se zajištěním veškerých opatření minimalizujících přenos infekce na dítě.
 • Novorozené dítě matky s COVID-19 je třeba vyšetřit na přítomnost viru a průběžně sledovat na neonatologickém oddělení.
 • Přítomnost otce u porodu je aktuálně v Česku zakázána. Toto opatření je vhodné, protože minimalizuje případný přenos.

Autorkou článku je Petra Polcarová (epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany), oponenturu provedla Aneta Pierzynová (veterinární lékařství s atestací v hygieně a epizootologii, Ústav histologie a embryologie, 1. Lékařská fakulta UK).

Článek byl zveřejněn na webu Okoronaviru.cz a je dostupný pod licencí Creative Commons BY-NC-SARedakce webu Maminka.cz provedla jen drobné úpravy struktury a přidala odkazy na jiné články související s tématem.

Koronavirus online

Speciál o koronaviru

Koronavirus se objevil poprvé na začátku prosince 2019 v  čínském městě  Wu-chan. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.  Koronaviry vyvolávají nemoci od běžného nachlazení po syndrom akutního těžkého onemocnění dýchacích cest. Onemocnění se přenáší vzduchem  kapénkovou infekcí a nejčastěji zasahuje sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je 7 - 14 dní. Mezi příznaky koronaviru patří zvýšená teplota, dušnost, kašel, únava a bolesti svalů.

Uzavření škol|Nárok na ošetřovné|Testování na koronavirus|Léčba koronaviru|Rouška bez šití
 
Témata: Těhotenství, Koronavirus, Porod, Novorozenec, Kojení, odborník, Španělsko, Selhávání, Těhotná žena, Pneumonie, Závažný průběh, Čína, RSV, Isla, Island, Přítomnost otců, Respirátor, Česká republika, Nařízení, ICI, Infekce, Spotřeba, Covid, Ota, Wang