Maminka.czMateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2021: Vše, co potřebujete vědět

Nastupujete v roce 2021 na mateřskou dovolenou? Víte, jak si o mateřskou dovolenou zažádat a jak bude vysoký váš příspěvek v mateřství? Můžete si během mateřské přivydělat? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky týkající se mateřské dovolené v roce 2021.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě. Do tohoto období spadá i období před porodem.

V oblasti peněžité pomoci v mateřství nejsou pro rok 2021 připravovány žádné legislativní změny. Jako každý rok však dojde od 1. 1. 2021 k úpravě výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (týká se všech dávek nemocenského pojištění). Tato nová výše redukčních hranic bude uveřejněna na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) poté, co dojde k jejich vyhlášení Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.

Co potřebujete vědět o mateřské v roce 2021

 1. Kdy se nastupuje na mateřskou
 2. Nárok na mateřskou podporu
 3. Otec na mateřské
 4. Mají na mateřskou nárok i podnikatelky?
 5. Co když nesplňuji podmínky?
 6. Přivýdělek na mateřské
 7. Výpočet mateřské v roce 2021
 8. Denní vyměřovací základ v roce 2021
 9. Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2021

Kdy se na mateřskou dovolenou nastupuje?

Nastávající maminka nastupuje na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před vypočítaným termínem porodu. Pokud porodí předčasně, počítá se mateřská ode dne porodu až do uplynutí 28 týdnů. V případě porodu dvojčat nebo vícerčat je to 37 týdnů po porodu.

Pokud by však nevyčerpala celých šest týdnů před porodem z jiných důvodů, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 (popř. 31) týdnů.

Kdo má nárok na mateřskou podporu?

Nástup na mateřskou dovolenou a nástup na peněžitou pomoc v mateřství si zaměstnankyně určuje sama, nelze jí nástup na mateřskou dovolenou nařídit. Na rozdíl od rodičovské dovolené, která přísluší i muži, mateřská dovolená přísluší pouze ženě.

Mateřská dovolená 2020: Kalkulačka mateřské

Může na mateřskou nastoupit otec?

Zákon o NP dokonce pro případ, kdy se žena v průběhu mateřské dovolené rozhodne nastoupit zpět do zaměstnání, umožňuje, aby dávku nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství, čerpal otec dítěte. Podmínkou však je, že pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, uzavřel s matkou písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu. Podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen OSSZ. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte.

Mateřskou podporu vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. V případě, že jste zaměstnaná, vyplní žádost o PPM (Peněžitou pomoc v mateřství) váš gynekolog. Vy jen poté vyplněnou žádost odevzdáte svému zaměstnavateli.

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musíte být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění. To znamená, že jste buď klasicky zaměstnaná, nebo v tzv. ochranné lhůtě, která činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.

Splňovat musíte i další podmínku pro nárok na dávku, tj. účast na pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM.

Rodičovská dovolená 2021: Vše, co o ní potřebujete vědět

Mají na mateřskou nárok i matky podnikatelky?

Ano, podmínky pro podnikající matky se od minulých let nijak neliší. Pokud však chtějí ženy pracující jako OSVČ (Osoby samostatně výdělečně činné) čerpat „mateřskou“, je třeba, aby si v minulosti platily nemocenské pojištění, které je dobrovolné. Platba je přitom nutná alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před čerpáním PPM.

Co když nesplňuji podmínky? Zůstanu bez peněz?

Pokud nesplňujete potřebné podmínky pro PPM, například tím, že jste si neplatila nemocenské pojištění, na mateřskou nemáte nárok. Stále však můžete čerpat rodičovský příspěvek, jehož výši vám v tomto případě vypočítá stát.

Otcovská dovolená 2019: Přečtěte si, kdo má na ni nárok a jak o ni žádat

Mohu si na mateřské přivydělat?

Novopečená matka nesmí pracovat po dobu šesti týdnů od narození dítěte, poté již pracovat může. Ovšem v případě, že by chtěla pracovat u stávajícího zaměstnavatele, musí vykonávat jinou činnost než před nástupem na mateřskou. Zaměstnavatel ženě vystaví také novou smlouvu (HPP, DPP, DPČ). V případě zaměstnání u jiného zaměstnavatele je to zcela bez omezení.

Při rodičovském příspěvku však již není možnost výdělku nijak omezena a nemá vliv na dávku. Stejné je to i s mužem, pokud pobírá pomoc v mateřství, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na podporu plyne. Pokud je zaměstnaný, nesmí chodit do práce, ale může si vydělávat jako OSVČ nebo chodit na brigádu, případně vykonávat pro zaměstnavatele práci na jinou smlouvu.

Mateřská 2021: výpočet, délka trvání a kalkulačka - E15.cz

Jak se počítá mateřská v roce 2021?

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Abyste mohli správně vypočítat denní vyměřovací základ, je důležité znát redukční hranice, které se odvozují od průměrné mzdy.

Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že:

 • částka do první redukční hranice se počítá 100%,
 • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %,
 • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %,
 • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží
Návrat do práce po mateřské nebo rodičovské: Víte, na co máte právo?

Denní vyměřovací základ v roce 2021

U PPM bude provedena od 1. 1. 2021 každoroční úprava redukčních hranic pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, která se provádí v souvislosti s meziročním růstem mezd.

„Změna redukčních hranic se týká všech dávek nemocenského pojištění. Výše redukčních hranic se odvozuje od výše průměrné mzdy, první redukční hranice činí třicetinu průměrné mzdy, druhá jeden a půl násobek průměrné mzdy a třetí trojnásobek. Poněvadž průměrná mzda se každoročně zvyšuje, tak „automaticky“ se zvyšují i redukční hranice,“ říká Vladimír Dostálek z Tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro rok 2019 se vychází z průměrné mzdy 32 699 Kč, v roce 2020 z částky 34 835 Kč.

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu se uplatní nejen u nově přiznávaných dávek, ale pozitivně se promítlo od 1. ledna 2020 u všech příjemců dávek, u nichž byla dávka nemocenského pojištění přiznána před koncem roku 2019 a vypočtena z vyšší průměrné měsíční mzdy než 32 699 Kč.

K 1. lednu 2021 se budou tyto dávky (včetně PPM) přepočítávat, a to bez žádosti, podle nových redukčních hranic, pokud jejich poskytování bude přecházet z roku 2020 do roku 2021.

Redukční hranice 2019 a 2020

Redukční hranice 2019 2020
I. 1 090 Kč 1 162 Kč
II. 1 635 Kč 1 742 Kč
III. 3 270 Kč 3 484 Kč

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2021

Po skončení mateřské mohou rodiče čerpat rodičovský příspěvek, který se od ledna 2020 zvýšil. Rodiče, kteří zůstanou s malými dětmi doma, dostávají od letošního roku o 80 tisíc korun víc, než dostávali do roku 2019.

Rodiny si polepší. Poslanci podpořili zvýšení rodičovského příspěvku

Mateřská versus čerpání řádné dovolené

Co změní od 1. 1. 2021 novela zákoníku práce na vazbách mezi čerpáním mateřské a rodičovské dovolené a nárokem na délku běžné, řádné dovolené? Pokud si požádáte o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, musí vám zaměstnavatel vyhovět (tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tedy i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte, ale v případě, že o dovolenou včas nepožádáte, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět).

Co se příští rok změní? S účinností od 1. ledna 2021 novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) ruší krácení dovolené pro omluvenou absenci. Podle nového znění (§ 216 odst. 2 písm. c a odst. 3 zákoníku práce) se tedy doba zameškaná v kalendářním roce z důvodu čerpání rodičovské dovolené (s výjimkou doby, po kterou zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou) do výše dvacetinásobku týdenní pracovní doby považuje za výkon práce, avšak jen za podmínky, že zaměstnankyně mimo dobu této překážky v práci v kalendářním roce odpracovala alespoň dvanáctinásobek týdenní pracovní doby. Zkrácení nároku na dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené po mateřské dovolené je tedy podle nové právní úpravy mírnější.

Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí těmito pravidly:

*pokud není možné, aby byla dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku (například z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené), je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To znamená, že nevyčerpanou dovolenou si můžete vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené.

* Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se řádná dovolená automaticky přerušuje.

*zaměstnavatel vám nesmí určit a nařídit čerpání dovolené na dobu, po kterou jste na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Témata: Porod, Mateřská a rodičovská dovolená, Mateřství, Mateřská, Práce na mateřské, Pojištění, OSVČ, Platba, Rodičovská dovolená, Vladimír, Plyn, Vyměřovací základ, Pojištěnec, Průměrná mzda, Nemocenské pojištění, Peněžitá pomoc, Redukční hranice, OSSZ, Dov, Dávky, Dovolená, Zabezpečení, Mateřská dovolená, Úprava, MPSV
Mohlo by vás zajímat
Kam vyrazit? Na Dolní Moravu, do Mariánek, Loučně nebo na seminář k Šárce Strachové
redakce
Tipy na výlet
Otěhotněla, aniž by kdy měla sex. Syna s Downovým syndromem miluje
Blesk pro ženy
Vaše příběhy
Emoce a detaily z nevídané blízkosti! Nejlepší porodní fotky roku 2021
Porod
Za tři dny bez plenek! Snadná a rychlá metoda, která stojí za vyzkoušení
Batole
Miminko v manželské posteli? Nedělejte to, varuje tahle máma. Proč?
Prachařová Kateřina
Vaše příběhy
Přiznání matek! Nejtrapnější zážitky z porodnice. Tohle jsme nečekaly!
redakce
Porod
Dojemnější fotku jste neviděli! Náhradní matka doma porodila syna nové rodině
kog
Porod
Marie Doležalová má syna, na svět přišel nečekaně. Jak se jmenuje?
kog
Slavné maminky
Nechce se vám v noci vstávat k miminku? Nechte se inspirovat trikem téhle maminky!
Novák Matějková Markéta
Miminko