Maminka.czMateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2022: Vše, co potřebujete vědět

Nastupujete v roce 2022 na mateřskou dovolenou? Víte, jak si o mateřskou dovolenou zažádat a jak bude vysoký váš příspěvek v mateřství? Můžete si během mateřské přivydělat? A kolik? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky, týkající se mateřské dovolené v roce 2022.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě. Do tohoto období spadá i období před porodem. PPM náleží v zásadě v souvislosti s péčí o novorozené dítě matce nebo otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

VIDEO: Patří otec k porodu?

V oblasti peněžité pomoci v mateřství nejsou pro rok 2022 připravovány žádné legislativní změny. Jako každý rok však dojde od 1. 1. 2022 k úpravě výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (týká se všech dávek nemocenského pojištění). Tato nová výše redukčních hranic bude uveřejněna na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) poté, co dojde k jejich vyhlášení Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.

Co potřebujete vědět o mateřské v roce 2022

 1. Kdy se nastupuje na mateřskou
 2. Nárok na mateřskou podporu
 3. Otec na mateřské
 4. Mají na mateřskou nárok i podnikatelky?
 5. Co když nesplňuji podmínky?
 6. Přivýdělek na mateřské
 7. Výpočet mateřské v roce 2022
 8. Denní vyměřovací základ v roce 2022
 9. Zvýšení rodičovského příspěvku od roku 2020
 10. Mateřská dovolená versus čerpání řádné dovolené

Kdy se na mateřskou dovolenou nastupuje?

Nastávající maminka nastupuje na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před vypočítaným termínem porodu. Pokud porodí předčasně, počítá se mateřská ode dne porodu až do uplynutí 28 týdnů. V případě porodu dvojčat nebo vícerčat je to 37 týdnů po porodu.

Pokud by však nevyčerpala celých šest týdnů před porodem z jiných důvodů, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 (popř. 31) týdnů.

Kdo má nárok na mateřskou podporu?

Nástup na mateřskou dovolenou a nástup na peněžitou pomoc v mateřství si zaměstnankyně určuje sama, nelze jí nástup na mateřskou dovolenou nařídit. Na rozdíl od rodičovské dovolené, která přísluší i muži, mateřská dovolená přísluší pouze ženě.

Může na mateřskou nastoupit otec?

Zákon dokonce pro případ, kdy se žena v průběhu mateřské dovolené rozhodne nastoupit zpět do zaměstnání, umožňuje, aby dávku nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství, čerpal otec dítěte. Podmínkou však je, že pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, uzavřel s matkou písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu. Podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen OSSZ. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte.

Mateřskou podporu vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. V případě, že jste zaměstnaná, vyplní žádost o PPM (Peněžitou pomoc v mateřství) váš gynekolog. Vy jen poté vyplněnou žádost odevzdáte svému zaměstnavateli.

Mateřská? Vzdělávejte se a rozšiřujte si obzory. Hodí se to do práce

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musíte být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění. To znamená, že jste buď klasicky zaměstnaná, nebo v tzv. ochranné lhůtě, která činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.

Splňovat musíte i další podmínku pro nárok na dávku, tj. účast na pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM. Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání).

Otcovská dovolená bude delší

Otcové si dosud mohli po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Tahle doba se teď prodlužuje na dva týdny a platná bude od ledna 2022.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou? Všichni otcové, kteří se nejméně tři měsíce před nástupem na rodičovskou dovolenou řádně účastnili nemocenského pojištění v České republice. Nárok se netýká zaměstnanců, kteří se v době žádosti o otcovskou dovolenou nacházejí ve zkušební době nebo výpovědní lhůtě. OSVČ mají nárok na otcovskou dovolenou v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Podmínkou pro otcovskou dovolenou není, aby byli rodiče dítěte oddáni, otec musí být ale zapsán v rodném listě dítěte.

Kde a jak požádat o otcovskou dovolenou?  Je třeba vyplnit žádost, formulář si lze vyzvednout osobně na příslušném úřadu Správy sociálního zabezpečení nebo on-line stáhnout na webových stránkách ČSSZ. Poté už žadatel vše zařídí se svým zaměstnavatelem, OSVČ formulář zašle nebo podá na úřadu okresní správy sociálního zabezpečení, kde je registrován. Žádost musí být podána v době šestinedělí.

Mají na mateřskou nárok i matky podnikatelky?

Ano, podmínky pro podnikající matky se od minulých let nijak neliší. Pokud však chtějí ženy pracující jako OSVČ (Osoby samostatně výdělečně činné) čerpat „mateřskou“, je třeba, aby si v minulosti platily nemocenské pojištění, které je dobrovolné. Platba je přitom nutná alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před čerpáním PPM.

Co když nesplňuji podmínky? Zůstanu bez peněz?

Pokud nesplňujete potřebné podmínky pro PPM, například tím, že jste si neplatila nemocenské pojištění, na mateřskou nemáte nárok. Stále však můžete čerpat rodičovský příspěvek, jehož výši vám v tomto případě vypočítá stát.

Mohu si na mateřské přivydělat?

Novopečená matka nesmí pracovat po dobu šesti týdnů od narození dítěte, poté již pracovat může. Ovšem v případě, že by chtěla pracovat u stávajícího zaměstnavatele, musí vykonávat jinou činnost než před nástupem na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel ženě vystaví také novou smlouvu (HPP, DPP, DPČ). V případě zaměstnání u jiného zaměstnavatele je to zcela bez omezení.

Při rodičovském příspěvku však již není možnost výdělku nijak omezena a nemá vliv na dávku. Stejné je to i s mužem, pokud pobírá pomoc v mateřství, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na podporu plyne. Pokud je zaměstnaný, nesmí chodit do práce, ale může si vydělávat jako OSVČ nebo chodit na brigádu, případně vykonávat pro zaměstnavatele práci na jinou smlouvu.

Jak se počítá mateřská v roce 2022?

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Abyste mohli správně vypočítat denní vyměřovací základ, je důležité znát redukční hranice, které se odvozují od průměrné mzdy.

Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že:

 • částka do první redukční hranice se počítá 100%,
 • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %,
 • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %,
 • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží

Denní vyměřovací základ v roce 2022

U PPM bude provedena od 1. 1. 2022 každoroční úprava redukčních hranic pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, která se provádí v souvislosti s meziročním růstem mezd.

„Změna redukčních hranic se týká všech dávek nemocenského pojištění. Výše redukčních hranic se odvozuje od výše průměrné mzdy, první redukční hranice činí třicetinu průměrné mzdy, druhá jeden a půlnásobek průměrné mzdy a třetí trojnásobek. Poněvadž průměrná mzda se každoročně zvyšuje, tak „automaticky“ se zvyšují i redukční hranice,“ říká Vladimír Dostálek z Tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.

K 1. lednu 2022 se budou tyto dávky (včetně PPM) přepočítávat, a to bez žádosti, podle nových redukčních hranic, pokud jejich poskytování bude přecházet z roku 2021 do roku 2022.

Redukční hranice 2020 a 2021

Redukční hranice 2020 2021
I. 1 162 Kč 1 182 Kč
II. 1 742 Kč 1 773 Kč
III. 3 484 Kč 3 545 Kč

Zvýšení rodičovského příspěvku od roku 2020

Po skončení mateřské mohou rodiče čerpat rodičovský příspěvek, který se od ledna 2020 zvýšil o 80 tisíc. Rodiče, kteří zůstanou s malými dětmi doma, dostávají tak od 1.1.2020 rodičovský příspěvek celkem 300 tisíc korun.

Příspěvek 5000 korun na každé dítě schválili poslanci. Kdo na něj dosáhne a jak a kde podat žádost?

Mateřská versus čerpání řádné dovolené

Loňská novela zákoníku práce změnila od 1. 1. 2021 vazby mezi čerpáním mateřské a rodičovské dovolené a nárokem na délku běžné, řádné dovolené. Pokud si požádáte o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, musí vám zaměstnavatel vyhovět (tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tedy i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte, ale v případě, že o dovolenou včas nepožádáte, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět).

S účinností od 1. ledna 2021 novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) ruší krácení dovolené pro omluvenou absenci.

Podle nového znění (§ 216 odst. 2 písm. c a odst. 3 zákoníku práce) se tedy doba zameškaná v kalendářním roce z důvodu čerpání rodičovské dovolené (s výjimkou doby, po kterou zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou) do výše dvacetinásobku týdenní pracovní doby považuje za výkon práce, avšak jen za podmínky, že zaměstnankyně mimo dobu této překážky v práci v kalendářním roce odpracovala alespoň dvanáctinásobek týdenní pracovní doby. Zkrácení nároku na dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené po mateřské dovolené je tedy podle nové právní úpravy mírnější.

Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí těmito pravidly:

 • Pokud není možné, aby byla dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku (například z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené), je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To znamená, že nevyčerpanou dovolenou si můžete vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené.
 • Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se řádná dovolená automaticky přerušuje.
 • Zaměstnavatel vám nesmí určit a nařídit čerpání dovolené na dobu, po kterou jste na mateřské nebo rodičovské dovolené.
Témata: Mateřství, Porod, Mateřská a rodičovská dovolená, Peníze, Mateřská, Zpátky do práce, Rodičovský příspěvek, Pracující matky, Práce na mateřské, otcovská dovolená, Kariéra a zaměstnání (poradna), Pojištění, Peněžitá pomoc, MPSV, Platba, OSVČ, Čerpání, Nemocenské pojištění, Pojištěnec, Zabezpečení, Dov, Zaměstnavatel, Trvání, Úprava, PPM, Srovnání cen povinného ručení a havarijního pojištění
Mohlo by vás zajímat
Těhotenství s trojčaty týden po týdnu. Podívejte se na neskutečnou proměnu ženského těla
kog
Těhotenství
Perličky ze žákovských knížek: Tyhle poznámky vás zaručeně pobaví, máte nějakou podobnou?
kog sim
Školák
Tyto trapasy se nám opravdu staly! Maminky přiznaly, jaké zážitky si odvezly s sebou z porodnice
redakce
Porod
Syn se narodil hodinu po přijetí do porodnice, sama jsem mu nahmatala hlavičku: Jana se s námi podělila o porodní příběh i fotky
Formánková Simona
Vaše porodní příběhy
Tohle že je máma 5 dětí? Známá fitness trenérka ukázala své tělo 9 týdnů po porodu dvojčat
Formánková Simona
Po porodu
Lehký třešňový clafoutis: Tenhle kefírový moučník si zamilujete. Máme také návod, jak lehce vypeckovat třešně
redakce
Recepty
Jak se rodí v Česku? Více ambulantních i vyvolávaných porodů, různé polohy u tlačení a méně přípravy
Víchová Tereza
Průvodce porodnicemi
Rychlá zeleninová polévka s krupičkou. Uvaříte ji za deset minut a děti si ji zamilují
redakce
Recepty
Pippa Middleton čeká třetího potomka: Co si zastánkyně zdravého životního stylu nehodlá odepřít ani u třetího těhotenství?
Mrázková Dita
Slavné maminky