Maminka.czPeníze

Jaké úlevy, příspěvky a daňové bonusy můžete jako rodiče čerpat? Tady máte kompletní přehled, včetně letošních změn

Simona Procházková 20.  1.  2022
Nevyznáte se v tom, o jaké finanční příspěvky, bonusy nebo slevy na daních můžete jako rodiče malých i větších dětí požádat? A za jakých podmínek vám na ně vzniká ze zákona nárok? Připravili jsme pro vás kompletního a přehledného průvodce v tom, kde všude můžete ušetřit nebo kdy požádat o finanční podporu.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Daňová sleva na dítě

Slevu na dani z příjmů může využít každý, kdo má dítě ve své péči a sdílí s ním společnou domácnost. Můžou to být matka, otec, ale v případě, že jsou příjmy rodičů nižší než 73 200 Kč, to mohou být i prarodiče. Pozor, toto daňové zvýhodnění může uplatnit jen jeden z rodičů. Co pro to musíte udělat? K daňovému přiznání je nutné dodat potvrzení, že slevu na dítě nečerpá druhý z rodičů. V případě matky samoživitelky není třeba dokládat prohlášení od otce, když s ním ve společné domácnosti nežije.

VIDEO: Rodičovský příspěvěk 2022

Jak vysokou slevu můžete uplatnit od roku 2022?

na 1. dítě: 15 204 Kč

na 2. dítě: 22 320 Kč

na 3. a každé další dítě: 27 840 Kč

Zaměstnaní můžou slevu uplatňovat měsíčně ve výši 1267 Kč na první dítě, u druhého dítěte se tato částka zvýšila na 1860 Kč, u třetího a každého dalšího pak na 2320 Kč. Sleva se zdvojnásobuje, pokud pečujete o dítě se zdravotním či tělesným postižením.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a nedosáhlo ještě věku 4 let.

Rodič tento příspěvek čerpá měsíčně a pro určení jeho výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte, pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit. Výši měsíčního rodičovského příspěvku můžete měnit jedenkrát za tři měsíce. Během doby čerpání může rodič provozovat výdělečnou činnost, příjmy nejsou u této dávky sledovány. Stejně tak se nesleduje, u dětí starších dvou let, zda navštěvují předškolní zařízení (mateřská škola, dětská skupina).

Příspěvek můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě a více dětí narozených současně (dvojčata či trojčata), má rodič nárok vyčerpat celkovou částku 450 000 Kč.

Pro stanovení výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. O rodičovský příspěvek můžete požádat na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR.

Mateřská dovolená 2024: Vše, co potřebujete vědět
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2024: Vše, co potřebujete vědět

Přídavky na dítě

Jde o státní sociální dávku, na kterou mají domácnosti nárok podle výše svých čistých příjmů. Tento finanční příspěvek tedy nepobírají všechny rodiny s dětmi. Základní výše přídavku na dítě se od července roku 2021 zvýšila o 26 procent. Konkrétně to znamená, že částka pro děti do 6 let stoupla z 500 na 630 korun, pro děti od 6 do 15 let pak z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let ze 700 na 880 korun. Kdo a za jakých podmínek o tento příspěvek může zažádat? Na sociální dávku „přídavek na dítě“ mají od loňského roku nově nárok domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima (do července 2021byl limit na 2,7násobku)

Nová zákonná úprava tedy rozšířila okruh rodin, které na přídavek na nezaopatřené dítě dosáhnou. Při výpočtu limitu výše příjmů se započítávají všichni členové společné domácnosti. Podle pravidel, která platila dosud, dostávaly přídavek na dítě rodiny s příjmem do 28 863 Kč. Po zvýšení na 3,4násobek minima stoupne tento limit na 36 346 Kč. 

Kam se obrátit? O tuto dávku je třena písemně požádat na předepsaném formuláři, a to na místně příslušném úřadu práce podle adresy trvalého bydliště. Doložit musíte veškeré rodinné příjmy, a to potvrzení od zaměstnavatele, daňové přiznání OSVČ nebo potvrzení o čerpání rodičovské dovolené. Současně je nutné doložit rovněž potvrzení od školy o studiu dítěte. Když dítě ještě nechodí do školy, postačí jeho rodný list.

Otcovská dovolená

U dávky otcovské poporodní péče, takzvané otcovské dovolené, se od 1. ledna 2022 prodlužuje podpůrčí doba, po kterou náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny (to znamená na 14 kalendářních dnů). Nadále však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce. V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Doposud bylo možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí.

Požádat o otcovskou dovolenou mohou všichni otcové, kteří odvádějí nemocenské pojištění a účastnili se řádně nemocenského pojištění nejméně tři měsíce v době bezprostředně před nástupem na rodičovskou dovolenou.  Během „otcovské“ pak pobírají v rámci sociální dávky 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské dovolené. OSVČ mají nárok na otcovskou dovolenou v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Otcovská dovolená v roce 2023: Vše, co potřebujete vědět

Kde a jak požádat o otcovskou dovolenou? Žadatel musí vyplnit žádost, formulář si lze online stáhnout na webu portálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo osobně vyzvednout na místně příslušném úřadu ČSSZ. Dále je nutné vyřídit si otcovskou dovolenou  se zaměstnavatelem, OSVČ formulář zašle nebo osobně podá na úřadu okresní správy sociálního zabezpečení, kde je registrován. A pozor, žádost musí být podána ještě v době šestinedělí.

Ošetřovné (OČR)

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění, jehož podmínky určuje zákon o nemocenském pojištění. Do loňského roku platilo, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec s účastí na nemocenském pojištění, pokud pečuje o jiného člena žijícího ve společné domácnosti, popřípadě pečuje o dítě mladší 10 let rodič (ten nemusel splňovat podmínku společné domácnosti).

Od 1. ledna 2022 se nově pro poskytnutí dávky ošetřovného už nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných, konkrétně otce, matky, babičky, dědy, syna, dcery, vnuka, vnučky a dále u sourozenců, manželů a jejich rodičů. Podmínku společné domácnosti tak nemusí splňovat zaměstnanec, který ošetřuje příbuzného v přímé linii, dále ten, který pečuje o sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera či registrovanou partnerku nebo rodiče manželů či registrovaných partnerů. Pokud tedy například pečuje babička o své vnouče, dítě do věku 10 let, i když s ním nežije v jedné domácnosti, může čerpat ošetřovné.

Podmínkou pro poskytnutí dávky je účast na nemocenském pojištění a rozhodnutí o potřebě péče, které vydává ošetřující lékař na předepsaném tiskopise. Tento vyplněný tiskopis musí zaměstnanec, který bude pečovat, předložit svému zaměstnavateli, čímž má zároveň omluvenou absenci v zaměstnání. Dávku následně vyplácí správa sociálního zabezpečení a výše této dávky činí 60 % denního vyměřovacího základu zaměstnance, který o ošetřovné žádá.

Rodičovská dovolená 2024: Vše, co o ní potřebujete vědět

Školkovné

Takzvané školkovné neboli sleva za „umístění dítěte“ v předškolním vzdělávacím zařízení nabízí možnost, aby si jeden z rodičů mohl odečíst z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku. Školkovné může za celý kalendářní rok dosáhnout maximálně částky měsíční minimální mzdy. Od daní za rok 2021 si bylo možno odečíst až 15 200 Kč, nově to bude od daní za rok 2022 až 16 200 Kč. Z daní si ale můžete odečíst jen skutečné výdaje, jejich výši potvrzuje provozovatel školky.

Pomoc v hmotné nouzi

Za hmotnou nouzi je podle zákona považován stav, kdy svobodná matka nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry nestačí na to, aby byly uspokojeny základní životní potřeby. Mezi dávky v rámci hmotné nouze patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Rozhodnutí o poskytnutí a vyplácení dávek je v kompetenci Úřadu práce ČR.

Příspěvek na bydlení

Mezi další příspěvky a sociální dávky, které můžete jako rodiče čerpat, pokud vám na ně vznikne nárok, patří příspěvek na bydlení. Je to dávka státní sociální podpory, která je vyplácena opakovaně na základě podané žádosti o příspěvek na bydlení. O dávku je možné požádat na Úřadu práce ČR, a to až tři měsíce zpětně od data podání žádosti o dávku, jestliže jsou splněny zákonné předpoklady. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže mu nestačí na pokrytí nákladů souvisejících s bydlením 30 % jeho příjmů.

Témata: Rodina, Peníze, Ošetřovné, Přídavek na dítě, Rodiče, Finance, Domácnost, Samoživitelky, Příspěvky na děti, léto, svobodná matka, Pojištění, dětská skupina, Příspěvek, Svobodná, Úřad práce, OČR, Žadatel, Daňový bonus, Okres, Úřad práce ČR, Dávky, Česká republika, Podání žádosti, BONUS, Srovnání cen povinného ručení a havarijního pojištění