Podmínky testování plen Pampers s Maminkou

15. 3. 2019

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují registraci a účast v testování plen Pampers s Maminkou (dále jen Služba) provozovanou společností CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Provozovatel).

II. Registrace

 1. Uživatel Služby (dále jen Člen) získá registrací do Služby na internetových stránkách www.maminka.cz (dále jen Internetové stránky) možnost účastnit se testování produktů Pampers.
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci do Služby měnit.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit registraci Člena v případě, že registrovaný Člen poruší při registraci nebo při poskytování Služby ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky konkrétního testování nebo jiné akce pořádané v rámci Služby, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Člena užívá kromě Člena ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení případných nákladů Člena, ani na náhradu škody.
 4. Registrovat se mohou plně svéprávné fyzické osoby starší 18 let s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky. Z registrace jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a osoby jim blízké, ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. Člen vyplněním registračního formuláře a odsouhlasením těchto podmínek na Internetových stránkách registruje do Služby nejen sebe, ale i své děti, které nedovršili 13 let a jejichž je zákonným zástupcem, kteří se budou spolu s členem účastnit daného testování (společně dále jen Testovací rodina). Registrovaného Člena je Provozovatel oprávněn vybrat a oslovit jej pro testování.
 6. Člen je povinen při registraci uvádět pouze správné a pravdivé údaje a při jejich změně je povinen je aktualizovat. V rámci Služby může být jeden Člen zaregistrován pouze jednou.

III. Podmínky testování

 1. Člen vybraný Provozovatelem pro testování konkrétního produktu (dále jen Produkt) bude informován zástupcem Provozovatele. Po odsouhlasení testování Produktu Členem v Provozovatelem stanoveném termínu bude Provozovatelem Členu na jeho adresu uvedenou při registraci doručen Produkt včetně postupu hodnocení Produktu, a to v Provozovatelem stanoveném termínu, zpravidla do 7 pracovních dní od odsouhlasení testování. Člen je povinen Produkt převzít v termínu stanoveném Provozovatelem.
 2. Vybraný Člen je oprávněn testování Produktu odmítnout pouze před odesláním testovaného Produktu.
 3. Člen je povinen Produkt řádně otestovat dle podmínek a harmonogramu testování konkrétního Produktu stanovených Provozovatelem.
 4. Člen je povinen v termínu stanoveném v harmonogramu testování Produktu vyhodnotit testování Produktu vyplněním online dotazníku zaslaného Provozovatelem a sepsáním hodnocení s relevantními údaji k danému testování v rozsahu minimálně 500 znaků.
 5. Testovací rodina se zavazuje provést testování Produktu bez nároku na odměnu, přičemž po řádném a včasném provedení testování Produktu a zaslání jeho hodnocení je Člen oprávněn si Produkty ponechat.
 6. V případě, že Člen poruší jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku, je Provozovatel oprávněn okamžitě vyloučit Člena z testování Produktu a nahradit ho jiným Členem.
 7. V případě, že Člen poruší povinnosti stanovené v odst. 3. a 4. tohoto článku, je povinen uhradit Provozovateli cenu obvyklou Produktu a náklady na doručení Produktu.
 8. Člen bere na vědomí, že nese veškerou odpovědnost za sebe i Testovací rodinu při testování Produktu i případnou újmu způsobenou v souvislosti s testováním.

IV. Ostatní práva a povinnosti Člena

 1. Člen je povinen zabezpečit své registrační údaje před jejich zneužitím ze strany třetí osoby.
 2. Hodnocení Člena nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Hodnocení nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Hodnocení nesmí porušovat práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby).

V. Licenční ujednání a souhlas s uveřejněním fotografií a videí

 1. Člen zasláním hodnocení, fotografie či videa (dále společně jen Příspěvek) dle těchto podmínek prohlašuje, že
  • je jejich autorem, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Člen dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v Příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto Příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním;
  • uděluje Provozovateli bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití Příspěvku zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit Příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit Příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit jej do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti, zejména nikoliv však výlučně publikací v tištěných periodikách či na internetových stránkách Provozovatele, a to i pro reklamní a marketingové účely nejen Provozovatele, ale i třetích osob, zejména výrobce, dovozce či distributora Produktu. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Provozovatel není povinen licenci využít. Člen dává Provozovateli oprávnění poskytnout či postoupit licenci v celém rozsahu dále třetím osobám;
  • veškeré nároky třetích osob vyplývající z vytvoření a užití Příspěvku byly ke dni předání Příspěvku uspokojeny;
  • zveřejněním Příspěvku Provozovatelem a jeho dalším užitím nevznikne Provozovateli žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména autorské právo, právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.
 2. Provozovatel přijímá udělená oprávnění ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených podmínek. Veškeré Příspěvky se jejich zasláním Členem stávají majetkem Provozovatele.
 3. V případě, že se výše uvedené prohlášení Člena ukáže v kterékoli své části nepravdivé, je Člen povinen Provozovateli uhradit vzniklou škodu včetně ušlého zisku a veškerých dalších nákladů Provozovatele vynaložených při vymáhání jeho práv.
 4. Člen dále v souladu s ust. § 84 a násl. Občanského zákoníku souhlasí s tím, že jména Testovací rodiny nebo Příspěvky týkající se Testovací rodiny zachycující jejich projevy osobní povahy (podobizna, písmo, hlas apod.), mohou být bezplatně použity libovolným způsobem, v libovolném množství, a to i opakovaně pro reklamní a marketingové účely nejen Provozovatele, ale i třetích osob, zejména výrobce, dovozce či distributora Produktu, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Provozovatele v souvislosti s prezentací testovacího klubu Maminka a výsledků jednotlivých testování či užíváním výhod testovacího klubu Maminka, a to jak v průběhu členství v testovacím klubu Maminka, tak po dobu 2 let po zániku členství a Příspěvek či jeho část lze užít ve spojení s jakýmkoli jiným obsahem (textem, obrazem, grafikou, zvukem)

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky a vztahy v nich upravené se řídí českým právem s výjimkou norem kolizních. Veškeré případné spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Službou budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Provozovatel je oprávněn měnit tyto podmínky testovacího klubu Maminka. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny. V případě změny čl. V těchto podmínek bude nezbytné jejich odsouhlasení Členem.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit Službu.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.3.2019.
Témata: Příspěvek, Maminka, Registrace, Produkt, Písmo, Internet, Občanský zákoník, Testování, Člen, Provozovatel, Služba, Formulář, Česká republika, Dotazník

Mohlo by vás zajímat
Pět holek na krku! Jak se žije rodině s paterčaty?
VIDEO: Tohle těhotenství bylo největší překvapení mého života, říká herečka Petra Hřebíčková
Maminka roku: Čekala holčičku a věděla, že nepřežije!
Marie Doležalová má syna, na svět přišel nečekaně. Jak se jmenuje?
Intimněji už to nejde: Dítě se poprvé podívalo na svět přímo přes plodové obaly!
Nechce se vám v noci vstávat k miminku? Nechte se inspirovat trikem téhle maminky!
Alkohol v těhotenství: Ublíží sklenička vína miminku nebo ne?
Autismus u dětí: Pozor na první příznaky již u kojenců a batolat
Sedm znaků, podle kterých poznáte, že z vašeho dítěte roste psychopat

Horoskopy

Beran Milí Berani, závěr pracovního týdne se ponese v duchu úspěchu a pochval jen v případě, že nemáte…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Leoš, Leo, Alfred

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné