Maminka.czMateřídouška

Pravidla soutěže časopisu k Mia a já ve filmu

redakce 7.  4.  2023
Chcete vyhrát jeden z pěti skvělých filmových balíčků k filmu Mia a já ve filmu? Pak si přečtěte podrobná pravidla soutěže...

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Nakresli obrázek
jednorožce“

Soutěž časopisu Mateřídouška „Nakresli obrázek jednorožce“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 11. 4. do 9. 5. 2023 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let. Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii originální kresby jednorožce. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 kresbu. Odesláním kresby potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:


1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinnípříslušníci.


2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximálnívelikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.


3. Fotografii kresby účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „Mia a já ve filmu“ na email: souteze@cncenter.cz


4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk,emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.


5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.


6. Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu „kresba jednorožce“.


7. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani


8. Účastník soutěže zasláním kresby do soutěže potvrzuje, že:
a) je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě
b) tato kresba je původní
c) užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva
třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob
vznesených proti Organizátorovi
d) fotografie budou po dobu do 9. 5. 2023 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že kresba dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.


9. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů
prodávaných Organizátorem.


Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit kresby a výtvory, které:
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže
b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy
c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště
O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.


Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby


Soutěž probíhá ve dvou fázích
 přihlašování, tj. zasílají své výtvory emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to
v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu
 výběr poroty
Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.


Odměny:
5x filmový balíček, každý obsahuje 2 lístky do kina, šátek, pastelky a omalovánky.
Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších kreseb, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.


Harmonogram soutěže
Přihlašování: od 11. 4. do 9. 5. 2023
Finále, resp. setkání odborné poroty: 12. 5. 2023
Výběr vítěze: dne 12. 5. 2023 se sejde odborná porota složená z členů časopisu Mateřídoušky, která vybere 5 výherních kreseb, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb. Výherci soutěže se stávají z  5 účastníků, jejichž kresby byly vyhodnoceny jako nejzajímavější
a nejoriginálnější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
Jména výherců budou nejpozději do 15. 5. 2023 vyvěšena na webu www.materidouska.cz.


Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 22. 5. 2023, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme. Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.


Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Témata: Mateřídouška, Soutěže, film, kino, Soutěž s Mateřídouškou, Mia, Účastník soutěže, Praha, Slovensko, Časopis, Právo, PRÁV, Jednorožec, Kresba, Organizátor, Soutěž, Výtvor, Česká republika
Mohlo by vás zajímat

Video