Maminka.czPeníze a kariéra

Právo v roce 2014: Advokátka radí, na co se připravit

, Časopis Maminka
21. 1. 2014
Právo v roce 2014: Advokátka radí, na co se připravit
Nový občanský zákoník přináší řadu změn, které se dotknou také rodin s dětmi. Ty nejpodstatnější novinky týkající se výchovy a výživy dětí a styku s dětmi vysvětluje renomovaná advokátka. Na co se připravit?

S účinností od 1. ledna 2014 se ruší současný zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, a rodinné právo se vrací zpět do občanského zákoníku. Rodiče a děti mají vůči sobě navzájem práva a povinnosti, kterých se nemohou vzdát či zříci. Nový občanský zákoník (NOZ) zpřesňuje současnou právní úpravu jejich vzájemných práv a povinností, které jsou založeny na rodičovské odpovědnosti.

DOPORUČUJEME: Rodičovská dovolená 2014 – vše, co potřebujete vědět

NOZ rozlišuje tři druhy poměru mezi rodiči a dětmi: 1. práva osobní povahy (např. určení jména a příjmení dítěte) 2. rodičovská odpovědnost 3. vyživovací povinnost Dítě má právo stýkat se s druhým rodičem, pokud soud takový styk neomezí nebo nezakáže. Soud může určit podmínky styku (místo styku nebo určit osoby, které se ho mohou nebo nemohou účastnit). Rodiče mají povinnost vzájemně si sdělovat vše, co se týká jejich potomka a jeho zájmů. Zákoník zahrnuje povinnosti a práva rodičů pečovat o jmění dítěte a spravovat je. Peněžní prostředky, které neslouží ke krytí výdajů, související s majetkem dítěte, musejí rodiče bezpečně uložit například na účet do banky .

Péče o dítě

Soud nezletilé dítě svěří po rozvodu rodičů nebo v případě, kdy rodiče nejsou manželé a žijí odděleně:
a) do výlučné péče jednoho rodiče,
b) oběma rodičům společně, avšak je nutný souhlas obou rodičů,
c) oběma rodičům střídavě,
d) do péče jiné osoby než rodiče, je-li to v zájmu dítěte (např. osoba příbuzná či osoba dítěti blízká nebo pěstoun).

Pozor!

Ustanovení § 901 NOZ určuje, že povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek rodiče. Není-li druhý rodič, který by mohl o jmění dítěte pečovat, soud jmenuje opatrovníka pro jeho správu.

Vyživovací povinnost

NOZ upravuje vyživovací povinnost:
a) mezi manželi,
b) mezi rodiči a dětmi,
c) mezi rozvedenými manželi,
d) mezi potomky a předky,
e) výživné a úhradu některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce.

V případě vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi NOZ ponechává a zároveň připouští, aby soud rozhodl o výživném i jinak (např. jiná splatnost výživného, možnost složit zálohu splatnou v budoucnu apod.). Výživné lze přiznat jak na zletilé, tak i na nezletilé dítě 3 roky zpětně od data podání.

Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Při jejich hodnocení je třeba zkoumat, zda se nevzdal výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Nutné je přihlédnout ke skutečnosti, že povinný o oprávněného (dítě) osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí (přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost).

Pokud soud rozhoduje o vyživovací povinnosti rodiče k potomkovi nebo o vyživovací povinnosti předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, a majetkové poměry osoby výživou povinné to připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor, nevylučují-li to okolnosti zvláštního případu. Poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte. O správě takto poskytnutých částek platí pravidla o jmění dítěte. Ve zvláštních případech je možné požádat, aby soud uložil osobě výživou povinné složit zálohu na výživné splatné v budoucnu.

Těhotenství, příbuzní

Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i nazpět, nejdéle však dva roky ode dne porodu. NOZ výslovně zakotvuje, že právo stýkat se s dítětem mají i vzdálenější příbuzní či osoby společensky blízké za situace, že k nim dítě má citový vztah. Takový vztah nesmí být jen přechodný a z okolností musí být zřejmé, že nedostatek styku s těmito osobami by pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se s takovou osobou stýkat, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

Otcovství

NOZ prodlužuje lhůtu k popření otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít ho u soudu však může nejpozději do šesti let od narození dítěte. Ve výjimečných případech může dojít k popření otcovství i poté, co již uběhly lhůty pro jeho popření. NOZ umožňuje oproti stávající právní úpravě i osvojení zletilého dítěte.

Opatrovnické řízení

Ve stručnosti jsem uvedla podstatné změny v rodinném právu. V této souvislosti je nutné ještě zdůraznit, že s účinností od 1. 1. 2014 se mění i procesní stránka opatrovnických řízení. Dnešní občanský soudní řád se již pro opatrovnické řízení, jako pro nesporná řízení, nebude dále používat a bude se nově postupovat podle nového zákona o zvláštních řízeních soudních.

Článek vyšel v časopisu Maminka 12/2013

Témata: Děti, Mateřská a rodičovská dovolená, Kariéra, Časopis Maminka, Peníze a kariéra, Vyživovací povinnost, Občanský zákoník, Jmění, Rodičovská odpovědnost, Zvláštní případ, Nezletilé dítě

Mohlo by vás zajímat
Děti, které po narození vypadají jako naštvaní staříci! Nebo filmové hvězdy
Tohle rozhodně musíte zažít před příchodem (prvního) dítěte
Bolest zad v těhotenství? Tyhle rady vám konečně pomohou!
Dojemný příběh: Týraný pes se bojí všech kromě malého chlapce

Registrace

Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku.

Díky jednoduché registraci máte ke všemu okamžitý přístup.

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Předplatné

Aktuální číslo časopisu