Maminka.czPředškolák

Předškolák a „dys“? Překonejte spolu obtíže s učením

Libuše Novotná 27.  8.  2012
SPU označuje specifické poruchy učení. Patří sem dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další. Jak si s nimi poradit?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Seznam kapitol
2. Poruchy učení podrobně

Sluchová oblast

Dítě s tímto deficitem neumí zaměřit svou pozornost na jediný akustický podnět. Vždy se nechá rozptýlit ostatními zvuky. Má horší sluchovou paměť. Nejedná se však o vadu sluchu. Mluvte s ním co nejvíce. Hledejte například, odkud zvuk přichází. Učte se spolu říkanky, básničky, písničky. Vytleskávejte slabiky jednotlivých slov. Využívejte her na rozvoj řeči. Učte ratolest vnímat délky samohlásek. Určujte první a poslední hlásku ve slově. Provádějte rytmická cvičení.

Zraková oblast

Pro dítě je složité odpoutat se od zrakových podnětů, které jej obklopují, a soustředit se na ty, které jsou pro daný okamžik důležité. Hůře rozlišuje zrakem jednotlivé tvary a určuje rozdíly nebo naopak rozpoznává shodné tvary. Má horší zrakovou paměť, má problémy se zapamatováním si různých tvarů. Opět se nejedná o vadu zraku. Můžeme třídit předměty podle nějakého pravidla, například podle velikosti, barvy, tvaru či materiálu. Na dvou obrázcích hledáme rozdíly. Skládáme puzzle. Zrakovou paměť trénuje pexeso. Vybarvujeme mozaiku podle daných značek a následně odhalíme celý skrytý obrázek.

Orientace v prostoru

Prostorová orientace částečně souvisí se zrakovými vjemy. Dítě se v prostoru špatně orientuje. Společně s ním určujeme, co je nahoře a co dole, co vepředu a co vzadu, co vlevo a co vpravo. Určujeme vztahy mezi osobami - kdo je první, kdo poslední, kdo uprostřed. Zabýváme se také uvědomováním si vlastního těla, jeho jednotlivých částí, necháme dítě například zvednout pravou ruku a levou nohu, ukázat pravé koleno. Toto je výborné provádět třeba při koupání, kdy se může ratolest podle říkanky omývat žínkou na různých částech těla a pojmenovávat si je.

Motorika a koordinace ruky a oka

Při hrách je dobré pohyb spojovat s hudbou a rytmem. Postupně nacvičujeme jemnou motoriku, například navlékáme korálky, přišíváme knoflíky. Také můžeme lepit, stříhat, trhat či mačkat papír a vytvářet tak různé koláže. Dítě podporujeme v kreslení, modelování, ale rovněž v sebeobslužných činnostech, jako je například zapínání knoflíků. Nezapomínáme ani na motoriku mluvidel - někdy stačí pantomima obličeje, kdy třeba jen špulíme rty. Zde je možné také doporučit „olizování“ dobrot z talířku - medu, čokolády či marmelády.

Schopnost spojování jednotlivých druhů vnímání

Je žádoucí, aby vaše dítko umělo pojmenovat věc, kterou vidí. Aby umělo nakreslit to, co slyší. Hrajme si proto s dětmi na pantomimu, nahrazujme slova písně naznačeným pohybem. Tento trénink je důležitý pro vybavování si jednotlivých hlásek při nácviku psaní a čtení.

Schopnost vnímání časové posloupnosti

Pro každého je důležité, aby uměl pracovat podle návodů. Trénovat můžeme například navlékáním korálků podle vzoru, později vyšíváním či jinou ruční prací. Děti baví řazení obrázků podle známé pohádky nebo doplňování do řady vyobrazených předmětů.

Automatizace a koncentrace pozornosti

Učí-li se dítě něco nového, musí se velmi soustředit. Postupně jednotlivé kroky provádí se stále menším nasazením a v určitý moment nastupuje automatizace. Má-li deficit v této oblasti, je pomalejší než vrstevníci. Všichni si uvědomujeme, že mnoho jednotlivých kroků je třeba zautomatizovat. Trénujme vyjmenování dnů v týdnu, měsíců v roce, řady číslovek atd.

Témata: Děti, Časopis Maminka, Předškolák, učení, Jednotlivý krok, Dyslektik, Domácí pohoda, Prostorová orientace, Dyslexie, Osvojování, Probíraná látka, Jednotlivé druhy, Základní informace, Podrobný popis, Základní dovednost, Zrakový vjem, Zrakový podnět, Ostatní zvuk, Včasná diagnostika, Genetická zátěž, Zrakové vnímání, Neumyté nádobí, Celá společnost, Kvalitní vzdělání, Významná osobnost