Maminka.czInflační brzda

Příspěvky, dávky a bonusy pro rodiče. Na co máte nárok a kde o finanční pomoc požádat?

Simona Procházková inb 8.  11.  2022
Ztrácíte přehled o tom, o jaké finanční příspěvky, sociální dávky nebo slevy na daních můžete jako rodiče malých i větších dětí požádat? Poradíme, za jakých podmínek vám na ně vzniká ze zákona nárok, jak postupovat a kam se obrátit. Tady je praktický průvodce, který vám poradí, kde můžete ušetřit a kdy není na místě stydět se požádat o pomoc.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Všichni samozřejmě víme, že bohužel žijeme aktuálně v době, která je finančně velmi nemilosrdná. Do finančních a existenčních potíží se kvůli současné válečné situaci, energetické krizi a stále rostoucím cenám prakticky všeho, co k životu potřebujeme, dostává stále větší počet rodin. Nejhůře jsou na tom samozřejmě lidé s nízkými příjmy a rodiče samoživitelé. Kde hledat pomoc? Nabízíme přehled toho nejdůležitějšího.

VIDEO: Dá se vyjít s mateřskou?

Přídavky na dítě

Tato dlouhodobá státní sociální dávka pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi pokrýt životní náklady spojené s výchovou a výživou. Jedná se dávku, na kterou mají domácnosti nárok podle výše svých čistých příjmů. Tento finanční příspěvek tedy nepobírají všechny rodiny s dětmi. Základní výše přídavku na dítě se od července roku 2021 zvýšila o 26 procent.

Konkrétně to znamená, že částka pro děti do 6 let stoupla z 500 na 630 korun, pro děti od 6 do 15 let pak z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let ze 700 na 880 korun. Kdo a za jakých podmínek o tento příspěvek může zažádat? Na sociální dávku „přídavek na dítě“ mají od loňského roku nově nárok domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima (do července 2021byl limit na 2,7násobku)

Nová zákonná úprava tedy rozšířila okruh rodin, které na přídavek na nezaopatřené dítě dosáhnou. Při výpočtu limitu výše příjmů se započítávají všichni členové společné domácnosti. Podle pravidel, která platila dosud, dostávaly přídavek na dítě rodiny s příjmem do 28 863 Kč. Po zvýšení na 3,4násobek minima stoupne tento limit na 36 346 Kč. 

Kam se obrátit?

O tuto dávku je třena písemně požádat na předepsaném formuláři, a to na místně příslušném úřadu práce podle adresy trvalého bydliště. Doložit musíte veškeré rodinné příjmy, a to potvrzení od zaměstnavatele, daňové přiznání OSVČ nebo potvrzení o čerpání rodičovské dovolené. Současně je nutné doložit rovněž potvrzení od školy o studiu dítěte. Když dítě ještě nechodí do školy, postačí jeho rodný list.

Daňová sleva na dítě

Slevu na dani z příjmů může využít každý, kdo má dítě ve své péči a sdílí s ním společnou domácnost. Můžou to být matka, otec, ale v případě, že jsou příjmy rodičů nižší než 73 200 Kč, to mohou být i prarodiče. Pozor, toto daňové zvýhodnění může uplatnit jen jeden z rodičů. Co pro to musíte udělat? K daňovému přiznání je nutné dodat potvrzení, že slevu na dítě nečerpá druhý z rodičů. V případě matky samoživitelky není třeba dokládat prohlášení od otce, když s ním ve společné domácnosti nežije.

Jak vysokou slevu můžete uplatnit od roku 2022?

na 1. dítě: 15 204 Kč

na 2. dítě: 22 320 Kč

na 3. a každé další dítě: 27 840 Kč

Zaměstnaní můžou slevu uplatňovat měsíčně ve výši 1267 Kč na první dítě, u druhého dítěte se tato částka zvýšila na 1860 Kč, u třetího a každého dalšího pak na 2320 Kč. Sleva se zdvojnásobuje, pokud pečujete o dítě se zdravotním či tělesným postižením.

Kam se obrátit?

V případě zaměstnaneckého poměru uplatňuje rodič - zaměstnanec tuto slevu u svého zaměstnavatele (v případě, že si u něj nechává vypracovávat daňové přiznání), OSVČ pak v rámci ročního daňového přiznání na finančním úřadě.

9 chytrých způsobů, jak může rodina ušetřit peníze

Ošetřovné na dítě (OČR)

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění, jehož podmínky určuje zákon o nemocenském pojištění. Do loňského roku platilo, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec s účastí na nemocenském pojištění, pokud pečuje o jiného člena žijícího ve společné domácnosti, popřípadě pečuje o dítě mladší 10 let rodič (ten nemusel splňovat podmínku společné domácnosti).

Od 1. ledna 2022 se nově pro poskytnutí dávky ošetřovného už nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných, konkrétně otce, matky, babičky, dědy, syna, dcery, vnuka, vnučky a dále u sourozenců, manželů a jejich rodičů. Podmínku společné domácnosti tak nemusí splňovat zaměstnanec, který ošetřuje příbuzného v přímé linii, dále ten, který pečuje o sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera či registrovanou partnerku nebo rodiče manželů či registrovaných partnerů. Pokud tedy například pečuje babička o své vnouče, dítě do věku 10 let, i když s ním nežije v jedné domácnosti, může čerpat ošetřovné.

Kam se obrátit?

Podmínkou pro poskytnutí dávky je účast na nemocenském pojištění a rozhodnutí o potřebě péče, které vydává ošetřující lékař na předepsaném tiskopise. Tento vyplněný tiskopis musí zaměstnanec, který bude pečovat, předložit svému zaměstnavateli, čímž má zároveň omluvenou absenci v zaměstnání. Dávku následně vyplácí správa sociálního zabezpečení a výše této dávky činí 60 % denního vyměřovacího základu zaměstnance, který o ošetřovné žádá.

 

Pomoc v hmotné nouzi

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá tak k řešení některých nárazových životních situací. Hmotná nouze je stav, kdy jednotlivec nebo rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na společensky přijatelné úrovni.

Zároveň si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak situaci vlastním přičiněním.

Kam se obrátit?

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady. Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na bydlení

Mezi další příspěvky a sociální dávky, které můžete jako rodiče čerpat, pokud vám na ně vznikne nárok, patří příspěvek na bydlení. Je to dávka státní sociální podpory, která je vyplácena opakovaně na základě podané žádosti o příspěvek na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže mu nestačí na pokrytí nákladů souvisejících s bydlením 30 % jeho příjmů.

Přispívá na pokrývání nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Rozhodujícím je celkový příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se zde považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Kam se obrátit?

O dávku je možné požádat na Úřadu práce ČR, a to až tři měsíce zpětně od data podání žádosti o dávku, jestliže jsou splněny zákonné předpoklady.

7 tipů, jak letos ušetřit na vánočních dárcích

Obědy pro děti

Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti Women For Women, která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé situaci. Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. 

Partnerem jsou v tomto projektu základní školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace. Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Je tedy nutná úzká a aktivní spolupráce se základními školami.

Kam se obrátit?

Ředitelé škol za spolupráce pedagogů vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. S každou základní školou je žádost řešena individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.

V pokračování pro předplatitele také najdete

Sociální příplatek, porodné, rodičovský příspěvek a další

Kde a jak o ně žádat?

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech.

Vyzkoušet za 1 Kč Více informací
Témata: Rodina, Ošetřovné, Rodiče, Domácnost, Peníze, Rodičovský příspěvek, Finance, dětská skupina, Jak ušetřit, Bydlení, Přídavek na dítě, Samoživitelky, školní jídelna, Spoření, vnuk, Inflační brzda, Příspěvky na děti, Příplatek, Daň, Příjem, Women for women, Příspěvek, BONUS, Czech Point, Dávky