Maminka.czPředškolák

Řečové vady bývají důvodem k odkladu školní docházky, říká logoped. Které vadí?

Simona Procházková 5.  2.  2023
Čeká vás, respektive vašeho potomka zápis do první třídy a nejste si jisti, zda je dostatečně připravený? Jedním z legitimních důvodů, proč je na místě uvažovat o odložení školní docházky, jsou vady řeči. Které konkrétně a co dělat, když si nejste jisti, jak se rozhodnout, poradí klinický logoped PhDr. Petr Staníček z brněnské kliniky LOGO.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Co konkrétně znamená „školní zralost“, co si rodiče mají pod tímto termínem představit?

Znamená dosažení takového stupně vývoje, kdy je dítě schopno nastoupit bez obtíží do základní školy. Oblasti, ve kterých musí splňovat požadované předpoklady, se týkají celé osobnosti. Ne pouze například řeči, pozornosti nebo paměti. Školní zralost zahrnuje několik hlavních oblastí vývoje. Je to fyzická zralost, pod kterou je zahrnuto především dovršení věku šesti let do 31. srpna před nástupem do školy. Dále se pod fyzickou zralostí rozumí dostatečně vyvinutá tělesná konstrukce, aby dítě zvládalo fyzickou zátěž, dlouhodobější sezení na židli, přenášení aktovky a podobně.

VIDEO: Podcast Maminka: Logopedie - má vaše dítě problémy s řečí a výslovností? Jak to zlepšit?

Další oblastí, která je u předškoláka posuzována, je kognitivní zralost, která zahrnuje celou škálu schopností a dovedností. Dítě by mělo být schopné rozlišovat společné a rozdílné znaky předmětů (barvy, tvary, velikosti, materiály), dokázat složit a rozložit slovo na slabiky, rozpoznat rozdíly mezi podobnými hláskami, najít rozdíly mezi obrázky nebo již rozlišit abstraktní symboly a značky, například písmena od číslic.

Důležitou podmínkou je také fungování záměrné paměti. Častou problémovou a diskutovanou schopností je pozornost. Dítě může mít dostatečné předpoklady se učivo naučit i vše pochopit, ale kvůli nedostatečné pozornosti selhává. Sledován je také stav logického myšlení, aby dítě zvládalo všechny náročné požadavky učiva.  

Klepněte pro větší obrázek

Na co se tedy mají rodiče u potomka zaměřovat, co mají hlídat a podporovat?

Důležitý je stav jemné a hrubé motoriky. Dítě musí zvládat například koordinaci oko- -ruka, aby bylo schopno psát, kreslit a plnit úkoly v pracovních listech. Současně se předpokládá velké množství dovedností, které se musí před nástupem do školy naučit. Například používání příboru, zavazování tkaniček, samostatně se oblékat a mnoho dalších věcí.

Specifickou kapitolou jsou pak komunikační schopnosti. Předškolák by měl být schopen rozumět delším větám a adekvátně reagovat na otázky. Aktivní i pasivní slovní zásoba by měla být na takové úrovni, aby dítě dokázalo verbálně vyjádřit vše, co by chtělo. V šesti letech by se v řeči již neměly objevovat žádné výraznější dysgramatismy. Artikulační schopnost ještě dokonalá být nemusí, ale pokud přetrvává nesprávná výslovnost některých hlásek, potom by se mělo jednat o drobné, lehčí nedostatky typu zaměňování sykavek nebo nesprávné výslovnosti hlásky L, měkčení vibrant R a Ř.

Zmínit je potřeba také emocionálně-sociální zralost, která je často podceňována. Při nástupu do školy se u dítěte předpokládá určitá samostatnost a připravenost na nečekané situace. Mělo by být schopné začlenit se do kolektivu a v něm spolupracovat, řídit se stanovenými pravidly a dodržovat je a respektovat autoritu učitele.

Patlá? Logopedii neodkládejte! Pozor však na dlouhé čekací lhůty

Takže i když je dítě bystré a chytré, umí třeba již částečně číst a psát, ale je roztěkané, zbrklé a příliš „hravé“, není zbytečným rozmarem přemýšlet o odkladu?

Jistě, některé děti splňují téměř všechny požadavky. Jsou šikovné a zvídavé, zatím ale emočně nevyzrálé, a to může být při nástupu do školy značný problém. Takové dítě zpravidla nezvládá složitější emocionální situace. Jeho chování a reakce odpovídají mnohem mladším dětem. V situacích případného neúspěchu je frustrováno a reaguje impulzivně.

Velkou roli samozřejmě hraje výchova a vzor rodičů. Ne vždy je problém jen ve vývoji. Některé děti jsou nesprávně vedeny a jejich reakce se poté mohou jevit ve škole jako nezralost. Nejsou připravené na zátěžové reakce, protože měly například vždy vše zadarmo, a cokoli si přály, získaly bez úsilí. Takové děti může najednou ve škole překvapit, že je po nich požadováno dokončení úkolu, vydržet sedět po celou dobu vyučování nebo že je potřeba udělat domácí úlohu.

Děti s nezralou emocionálně-sociální oblastí mají ve škole problémy s pozorností a s chováním. Navzdory tomu, že mají potenciál učivu zcela porozumět, mít dobré výsledky, a být dokonce nadprůměrné, mohou kvůli nedozrálosti v této oblasti selhávat a mít špatný prospěch. Pokud je předškolák sice šikovný, ale příliš hravý a emocionálně nezralý, je vždy vhodné, aby s ním rodiče absolvovali vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu s předškolákem se rozhodně vyplatí

Jaké jsou z logopedického hlediska nejčastější důvody pro doporučení k odložení povinné školní docházky?

Existuje celá škála řečových vad, které nástup do školy mohou znemožnit nebo alespoň pozdržet. Nejčastěji je to nesprávná artikulační schopnost, což je i nejčastější řečová vada v předškolním i školním věku obecně. Nazývá se dyslálie a udává se, že 40 až 50 % prvňáčků nastupuje do školy s nesprávnou výslovností hlásek. Ne vždy se jedná o závažnou vadu artikulace, ale jde o fakt, který může komplikovat výkony ve škole.

Pokud je vada výslovnosti komplikovanější, může být důvodem odkladu školní docházky. V České republice má odklad až 25 % dětí a řečové vady bývají jedním z důvodů. Pokud dítě nevyslovuje správně pouze malý počet hlásek, zpravidla sykavky nebo vibranty R a Ř, obvykle do školy nastoupit může. Je ale žádoucí, aby docházelo pravidelně ke klinickému logopedovi.

V praxi se ale setkáváme také se závažnějšími vadami komunikace, které odklad povinné školní docházky vyžadují téměř vždy. Například při diagnóze vývojová dysfázie dítě nemluví v gramaticky správných větách, zaměňuje rody, nesprávně skloňuje, hlásky ve slově vzájemně zaměňuje, dokonce často nerozumí složitějším větám.

Deficity mají tyto děti také ve sluchovém i zrakovém vnímání nebo grafomotorice. Přitom jsou ale inteligentní a rozhodně se nejedná o formu například mentální retardace nebo jiného mentálního deficitu. Většinou s takovými dětmi pracuje logoped od zjištění této diagnózy, což bývá již okolo třetího roku věku. V závislosti na hloubce takových řečových vad se doporučují odklady školní docházky až o dva roky.

Vývojová dysfázie: Specifická porucha řeči, kterou je třeba řešit!

Je dobré se s předškolákem doma „učit“? Drilovat písmena a čísla, učit ho abecedu, trénovat psaní… Není to spíše kontraproduktivní snaha příliš ambiciózních rodičů?

V předškolním věku by si mělo dítě především hrát. Formou hry se může naučit vše, co je potřebné pro nástup do školy. Pokud se něco učí, mělo by to probíhat přirozenou cestou nápodoby svých rodičů nebo sourozenců. Pokud mají rodiče zájem dítě naučit v předškolním věku něco více než vrstevníky, je potřeba se především zaměřit na motivaci. Pokud se dítě na nějakou činnost těší a dělá ji s nadšením, naučí se rychle a mnohem efektivněji. Platí to pro sport, hudební nástroje, matematiku, psaní, čtení, kreslení a de facto pro jakoukoli činnost.

Někdy se u dítěte projeví nějaký talent, který je patrný třeba již ve třech letech. Rodiče by měli velice opatrně volit cesty, jak tento talent rozvinout, aby jejich podpora nesklouzla k drilu nebo jinému nátlaku a dítě tím zcela neodradili. Doporučuji tedy především s dětmi hodně komunikovat, ptát se, co je zajímá, a podporovat je v tom, co dělají rády.

Jak motivovat předškoláky? Zaměřte se na jejich hrdost, radí učitelky

Současná doba je charakteristická tlakem na výkon, a to se projevuje již v předškolním věku. Rozhodně není potřeba, aby se dítě naučilo před nástupem do první třídy počítat do sta, pokud by neumělo základní sociální dovednosti, například pozdravit paní učitelku. Mezi pátým a šestým rokem probíhá vývoj velice dynamicky, děti se rychle mění a dělají značné pokroky i v poměrně krátkém čase.

Témata: Děti, Předškolák, Školák, Péče o dítě a jeho výchova, Základní škola, Logopedie, Předškolák, Hyperaktivita, Vývojová dysfázie, Retardace, hudební nástroje, Odklad, Učivo, Řečová vada, Nástup, Hláska, Školní docházka, Docházka, Zralost, Logoped, Doc, Česká republika, Vada, Petr Staníček, Logo