Maminka.czČasopis Maminka

Speciální mateřské školy

Mirka Koníčková 16.  4.  2009
Speciální mateřské školy
Bohužel ne každé dítě přijde na svět zcela zdravé, a jakmile dospěje do věku, kdy je vhodné, aby zahájilo předškolní docházku, začnou jeho rodiče řešit problém, jakým způsobem mu zajistit co nejlepší péči.

V dnešní době už mají naštěstí řadu možností, aniž by museli rezignovat na pracovní uplatnění a dítěti se celodenně věnovat nebo jej umístit, jak bylo zvykem dříve, takzvaně „do ústavu“. Ačkoli i oni se potýkají s tím, že téměř všechny školky v republice praskají kvůli vyšší porodnosti ve švech.

Dětí s hendikepem je podle informací Českého statistického úřadu v populaci kolem 3,7 %. Ty s mírnějšími potížemi mají větší šanci na integraci do běžné mateřské školy, pro ostatní existuje možnost začít docházet do mateřské školy speciální. Po celé republice je jich řada a mají různá zaměření podle typu vad – chodí do nich děti s problémy řečovými, sluchovými, zrakovými, tělesnými, mentálními, zdravotním oslabením či s více vadami.

Většina speciálních mateřských škol je státních, zhruba desetina soukromých nebo církevních. Existují i speciální mateřské školy při zdravotnických zařízeních. V některých případech je speciální mateřská škola v jednom komplexu se speciální základní, někdy i střední školou. Několik vybraných speciálních mateřských škol v každém kraji je zřízeno společně se školským poradenským zařízením, které se nazývá speciálně-pedagogické centrum a má podobné úkoly jako pedagogicko-psychologická poradna. Celkem bylo v roce 2005 v ČR 214 speciálních MŠ, které navštěvovalo

Pro koho jsou určené

Tak například do Mateřské školy pro zrakově postižené v Českých Budějovicích jsou přijímány děti na doporučení očního lékaře a psychologa a kromě klasického výchovně-vzdělávacího programu mají i speciální, zahrnující péči speciální sestry ortoptistky a očního lékaře; školka dále spolupracuje s odbornými očními lékaři, neurology, logopedy, psychology a psychiatry, Tyflokabinetem, Tyfloservisem a Střediskem rané péče.

Speciální mateřská škola logopedická při Jedličkově ústavu v Praze poskytuje péči dětem s opožděným vývojem řeči a je zaměřena na tělesný rozvoj, protože řeč a pohyb spolu úzce souvisejí. Jsou do ní přijímány děti na podkladě pedagogicko-psychologického vyšetření a vyšetření odborným pediatrem a logopedem. Jsou zařazovány do tříd podle stupně vývoje řeči. Záměrem je integrovat do této školky děti bez vad řeči, aby se rychleji zlepšovala řeč u dětí s jejím opožděným vývojem. V Mateřské škole pro sluchově postižené v Ostravě se děti učí prvním komunikačním dovednostem, znakové a mluvené řeči, tomu, jak se dorozumět se svými nejbližšími, a tak se aktivně účastnit života v rodině. Stejně důležitým úkolem této mateřské školy je kvalitní příprava dětí na vstup do školy základní. Jsou sem přijímány děti na základě žádosti rodičů a doporučení pediatra nebo foniatra.

V Mateřské a Základní škole pro tělesně postižené v Brně Na Kociánce mají děti tu výhodu, že mohou plynule navázat docházkou do zdejší základní školy – nemění tedy prostředí, na které jsou zvyklé. Přijímají sem děti s postižením pohybovým a neurologickým, děti s vrozenými vadami pohybového aparátu, genetickými a metabolickými poruchami postihujícími hybnost nebo děti s poúrazovými stavy. Vzdělávají i děti s kombinovaným postižením, kdy se tělesný hendikep kombinuje s mentálním postižením, smyslovou vadou nebo závažnou poruchou komunikace. Také děti s autismem nebo s autistickými rysy a děti chronicky nemocné nebo oslabené, které vyžadují šetřící režim a malý kolektiv. Některé školky ale nemají jen úzce vymezený okruh svých žáků podle typu jejich hendikepu. Například Speciální mateřskou školu Štíbrova v Praze 8 navštěvují děti s mentálním i s tělesným postižením, s více vadami, s vadami řeči, se zdravotním oslabením, s autismem, ale také děti zdravé (jen v malém počtu a na žádost rodičů). Existují i mateřské školy, které mají dlouhodobě vlastní specifický program zaměřený na integraci dítěte s postižením (speciálními vzdělávacími potřebami, jak zní odborný název).

Tak třeba Mateřská škola speciální Dětského integračního centra v Praze 4 Hurbanově ul. se věnuje této problematice intenzivně od svého vzniku. Nabízí péči ve třech typech tříd: třída speciální pro děti s nejtěžším postižením, třídy integrační, určené pro skupinovou integraci (několik dětí s postižením je umístěno společně s dětmi zdravými) a také třídu běžnou pro děti zdravé, kde může být integrováno jedno dítě s mírnějším hendikepem. V průběhu docházky do školky (3–4 roky) může mít dítě s postižením zkušenost s několika typy integrace, což umožní kvalifikovanější rozhodnutí, jak dál v základní škole. Existují i školky pro děti se zvláštními nároky na stravu. Do speciální mateřské školy v Praze 8 Korycanské jsou přijímány děti s poruchami imunity, alergií (potravinovou, pylovou), bronchiálním astmatem, kožními ekzémy apod. Strava je tu přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Také je možné zapsat sem po konzultaci poruchou, např. diabetem. Rovněž již zmíněná Mateřská škola speciální (Praha 4 Hurbanova) má speciální zdravé stravování s minimalizací masa, snížením podílu cukru, zvýšeným podáváním zeleniny, celozrnných výrobků atd.

Jakou péči poskytují

Ve speciálních školkách je obvykle méně dětí v jedné třídě (kolem 10) než ve školkách běžných (25–26). Stejně tak je ve speciálních třídách nižší průměrný počet dětí na jednu učitelku, který představuje 5 dětí, zatímco v běžných třídách je průměr 13 dětí. Ze zákona se třída běžné mateřské školy má naplňovat do počtu 24 dětí a třída, ve které jsou integrovány děti se zdravotním postižením, maximálně do počtu 19 dětí, v závislosti na typu vady.

Učí tu pedagogové se speciálním vysokoškolským vzděláním (minimálně Bc.), zaměřeným na výchovu a vzdělávání dětí s tělesným, smyslovým, mentálním či zdravotním postižením nebo poruchami chování. U dětí s kombinovanými vadami obvykle ještě pomáhají pedagogičtí a osobní asistenti, do některých zařízení docházejí dobrovolníci, v Mateřské škole speciální v Hurbanově ul. v Praze 4 dokonce vykonávají dobrovolnou službu zahraniční dobrovolníci v rámci programu Mládež EU.

Každá speciální mateřská škola si vytváří svůj vlastní vzdělávací program. Jeho základ je stejný jako u běžných mateřských škol, ale přitom je sestavován s ohledem na zvláštní potřeby žáčků té které speciální školky. Tak například školní vzdělávací program nazvaný Zdravíčko připravený pro Mateřskou školu speciální Malátova v Ústí nad Labem vychází z toho, že školu navštěvují děti zdravotně znevýhodněné. Cílem programu je proto přispět ke zlepšení jejich tělesného i duševního zdraví a co nejvyšší integraci do běžných základních škol. Pedagogové školky toho chtějí dosáhnout respektováním celkového, ale i momentálního zdravotního stavu jednotlivých dětí a také jejich speciálních potřeb. Počítají i se specifickými vztahy rodičů k často nemocným dětem.

Obecně mají děti ve speciálních školkách běžný každodenní program založený na volné hře a takzvané řízené činnosti – to znamená aktivitách vedených pedagogem. Navíc je jim poskytována péče speciální, založená na jejich individuálních potřebách. Ve školkách obvykle pracují logopedi, fyzioterapeuti, psychologové, sociální pracovníci a další odborníci podle typu hendikepu docházejících dětí. Jsou i školky, které spojují péči o děti se speciálními potřebami s péčí o děti zdravé. Jako například Dětské integrační centrum a mateřská škola v Praze 4 – Krči. Poskytuje výchovně-vzdělávací, léčebnou a sociální péči a služby dětem se zdravotními problémy, které jsou zařazeny ve věkově smíšených třídách společně s dětmi zdravými. Snaží se o zmírnění trvalých následků hendikepu u dětí se zdravotním problémem a na prevenci u dětí zdravých.

Doplňující programy a aktivity

Školky pro děti s hendikepem obvykle také organizují pro své žáky řady dalších aktivit, a to nejen v běžném školním roce, ale i o prázdninách. Děti mohou navštěvovat různé kroužky, ve kterých mohou rozvíjet svou kreativitu a pohybové schopnosti. Například Mateřská škola speciální Štíbrova v Praze 8 nabízí dětem kroužky nazvané Tvořílek (pro děti, které rády kreslí, malují a vyrábějí pěkné věci pro radost), Sporťák (veselé pohybové hry a soutěžení), Tanečky (pro děti, které rády zpívají a tancují), Keramika (děti si mohou vyzkoušet svůj výtvarný talent v keramické dílně).

V MŠS Hurbanova v Praze 4 nabízejí svým žáčkům ještě služby dvou lékařek (homeopatii, alternativní medicínu, rehabilitaci), dále jógu, hru na zobcovou flétnu, vodoléčbu (vířivá koupel, sauna, cvičení v bazénku s teplou vodou), míčkovou automasáž, ergoterapii, speciální rehabilitační metody, canisterapii (mají tu vlastního canisterapeutického psa – labradorského retrívra), zooterapii (žijí tu s nimi králíci, morčata a další malá zvířata) atd.

Výchovný program Mateřské školy speciální v Praze Na Lysinách je obohacen o individuální a skupinová logopedická cvičení, hru na zobcovou flétnu, grafomotoriku, dětskou jógu, předplavecký a plavecký výcvik, angličtinu hrou, keramické tvoření dětí pod vedením výtvarnice. Také zde organizují terapeutické pobyty s logopedickou péčí, výjezdy do školy v přírodě, na hory i k moři atd.

Spolupráce s rodiči

V těchto mateřských školách je obvyklé, že zde pedagogové úzce spolupracují s rodiči. Ti se pak podílejí na zajišťování různých dalších akcí pro děti i dospělé. Například při mateřské škole pro tělesně postižené děti v Brně Na Kociánce úspěšně funguje klub dětí a rodičů Kolotoč. Jednou týdně celé dopoledne se v něm mohou setkávat rodiče s dětmi nejen se zdravotním hendikepem. Součástí některých speciálních mateřských škol je i Speciálně pedagogické centrum (SPC), jako například u MŠ speciální Štíbrova v Praze 8. Poskytuje služby převážně dětem s mentálním postižením a jejich rodinám od narození dítěte až do ukončení jeho vzdělávání. Klientům je zajištěna psychologická, diagnostická a speciálně pedagogická péče. V SPC mohou využít také služeb fyzioterapeuta (Vojtova metoda) a probíhají tu individuální i skupinové terapie. Největší klientelu zdejšího SPC tvoří děti s Downovým syndromem, které se tu daří úspěšně integrovat do běžných MŠ i ZŠ. SPC úzce spolupracuje s Klubem rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (www.downsyndrom.cz) i s mnoha dalšími. Speciálně-pedagogické centrum Dětského integračního centra Praha 4 Hurbanova je zaměřeno na pomoc dětem s tělesným i kombinovaným postižením a zdravotním oslabením. Specialitou tohoto centra jsou večerní a týdenní terapeutické programy pro rodiče.


Maminčin odborník Ing. Mgr. Sevila Kačenová psycholožka, psychoterapeutka, www.dic-saop.cz

Kdy je vhodná integrace do běžné MŠ?

„Posouzení optimálního zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je v kompetenci Speciálně pedagogického centra. Jde o velmi zodpovědnou a komplexní činnost. Odborníci tohoto centra – zejména psycholog a speciální pedagog – provedou komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, konzultují s rodiči jejich představu, přání, časové možnosti, podmínky dojíždění atd. a nabídnou nejvhodnější variantu předškolní docházky. Obě varianty mateřských škol (běžná i speciální) mají své výhody i nevýhody. Ke kladům běžné MŠ určitě patří blízkost bydliště dítěte a začlenění dítěte do místní komunity vesnice, sídliště atd. a dále velké možnosti přirozeného sociálního učení od zdravých dětí, které je zvláště pro některá postižení, např. vady řeči, nezastupitelné. Naopak nevýhodou běžné školky pro dítě s postižením je většinou neexistence speciálně-pedagogické péče, rehabilitační péče, vysoký počet dětí ve třídě, nižší počet pedagogického personálu atd. Zahájení docházky do mateřské školy je nutno brát vážně, zodpovědně a včas a dobře se na toto období připravit. Jde o velmi důležitý mezník v životě každého dítěte, na kterém mnohdy stojí další školní i životní úspěšnost.“

Témata: Časopis Maminka, Děti, Školy, Výchovný program, Dobrovolníci, Malý kolektiv, Individuální potřeba, Speciál, Výtvarný talent, Máť, Každodenní program, Plavecký výcvik, Program zaměřený, Bronchiální astma
Mohlo by vás zajímat
Sedminásobná máma, ekonomka Markéta Šichtařová: Poslednímu těhotenství jsem se nejvíc divila já sama!
Víchová Tereza
Slavné maminky
Miminko v manželské posteli? Nedělejte to, varuje tahle máma. Proč?
Prachařová Kateřina
Vaše příběhy
Porod jste nikdy neviděli tak zblízka! Šokuje vás brácha v porodním bazénku?
wall
Porod
Marie Doležalová má syna, na svět přišel nečekaně. Jak se jmenuje?
kog
Slavné maminky
Bolest, slzy a pleny pro dospělé. Tohle je realita po porodu, ne jak píšou!
Blesk pro ženy
Porod
Herečka Eva Josefíková je maminkou. A miminko má neobvyklé jméno
Víchová Tereza
Slavné maminky
Dojemnější fotku jste neviděli! Náhradní matka doma porodila syna nové rodině
kog
Porod
Nejkrásnější fotky porodů? Vyhrála holčička koukající na novorozeného bratra
Wallerová Radka
Porod
Neuvěřitelné "skóre"! Krásná Michaela Salák se stala po páté maminkou!
Zenklová Veronika
Slavné maminky